ماشین مسابقه ای زرین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۳۱,۰۰۰ ۱,۳۹۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۹۱,۰۰۰ ۱,۴۶۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۵۲,۰۰۰ ۱,۵۲۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۵۱۳,۰۰۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

اتوبوس مدرسه زرین D۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۸۶,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۳۳,۰۰۰ ۱,۱۸۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۸۱,۰۰۰ ۱,۲۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

برف روب زرین H۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۵,۵۰۰ ۶۰۳,۶۰۰
۱ چک ۶۰۱,۶۰۰ ۶۳۱,۱۰۰
۳ چک ۶۲۷,۸۰۰ ۶۵۸,۵۰۰
۵ چک ۶۵۴,۰۰۰ ۶۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سرویس آشپزخانه زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۱,۷۰۰ ۶۹۳,۴۰۰
۱ چک ۶۹۱,۸۰۰ ۷۲۴,۹۰۰
۳ چک ۷۲۱,۹۰۰ ۷۵۶,۴۰۰
۵ چک ۷۵۲,۰۰۰ ۷۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۶ عدد

سرویس پذیرایی زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۱,۷۰۰ ۶۹۳,۴۰۰
۱ چک ۶۹۱,۸۰۰ ۷۲۴,۹۰۰
۳ چک ۷۲۱,۹۰۰ ۷۵۶,۴۰۰
۵ چک ۷۵۲,۰۰۰ ۷۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۶ عدد

ماشین پلیس زرین تویز ( توری )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۹۱,۰۰۰ ۱,۱۴۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۱۹۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

آشپز کوچولوی سلفونی زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۵,۰۰۰ ۱,۲۴۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۳۹,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۹۳,۰۰۰ ۱,۳۵۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۴۷,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

بیل و شنکش ساحلی زرین E۱۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۲,۵۰۰ ۴۹۵,۴۰۰
۱ چک ۴۹۴,۰۰۰ ۵۱۷,۹۰۰
۳ چک ۵۱۵,۵۰۰ ۵۴۰,۴۰۰
۵ چک ۵۳۷,۰۰۰ ۵۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بیل زرین E۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۳,۲۰۰ ۳۶۰,۸۰۰
۱ چک ۳۵۸,۸۰۰ ۳۷۷,۲۰۰
۳ چک ۳۷۴,۴۰۰ ۳۹۳,۶۰۰
۵ چک ۳۹۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ماشین های حمل و نقل زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۷۷,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۲۴,۰۰۰ ۱,۱۷۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۷۱,۰۰۰ ۱,۲۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

سبد آبچکان ( سلفونی ) زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۳۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱,۳۹۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۸۶,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۴۴,۰۰۰ ۱,۵۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

هامر پلیس ( جعبه ای ) زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۶۲,۰۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۳۳,۰۰۰ ۱,۷۱۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۷۰۴,۰۰۰ ۱,۷۸۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۸۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا