ماربل شوت سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۳۸,۰۰۰ ۱,۷۸۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۸۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۳۲,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۹۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

بلز BS۱۹ کیس دار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۱۹,۰۰۰ ۴,۹۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۵,۰۷۶,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۰۷۹,۰۰۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۵,۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

بلز BS۱۶ کیس دار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۴۳۲,۰۰۰ ۴,۵۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۵۵۲,۰۰۰ ۴,۶۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۶۷۲,۰۰۰ ۴,۷۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۴,۹۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

فوتبال دستی متوسط پایه دار و گل شمار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۷۳۲,۰۰۰ ۴,۷۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۸۶۰,۰۰۰ ۴,۸۶۰,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۹۸۸,۰۰۰ ۴,۹۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۱۱۶,۰۰۰ ۵,۱۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳ عدد

فوتبال دستی بزرگ پایه دار و گل شمار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۱۸,۰۰۰ ۵,۱۱۸,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۵,۲۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۳۹۴,۰۰۰ ۵,۳۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۵۳۳,۰۰۰ ۵,۵۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳ عدد

حلقه کمر ماساژی جعبه ای سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۸۹,۰۰۰ ۱,۷۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۳۵,۰۰۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۸۱,۰۰۰ ۱,۸۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۲۷,۰۰۰ ۱,۸۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

حلقه کمر مگنتی دیاموند سلفونی سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۹,۰۰۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۲۱,۰۰۰ ۱,۲۵۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۳,۰۰۰ ۱,۲۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

حلقه کمر ماساژی مگنتی دوبل استار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۳۵,۰۰۰ ۱,۸۸۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۸۴,۰۰۰ ۱,۹۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۳۴,۰۰۰ ۱,۹۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۸۴,۰۰۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

بسکتبال پایه دار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۷,۶۰۰ ۹۴۰,۷۰۰
۱ ماهه ۹۴۲,۴۰۰ ۹۶۶,۱۰۰
۲ ماهه ۹۶۷,۲۰۰ ۹۹۱,۵۰۰
۳ ماهه ۹۹۲,۰۰۰ ۱,۰۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

کش بدنساز همگانی همراه سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۹,۱۰۰ ۷۰۶,۷۰۰
۱ ماهه ۷۰۷,۷۰۰ ۷۲۵,۸۰۰
۲ ماهه ۷۲۶,۳۰۰ ۷۴۴,۹۰۰
۳ ماهه ۷۴۵,۰۰۰ ۷۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کش بدنساز همراه صادراتی سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۹,۱۰۰ ۹۲۱,۳۰۰
۱ ماهه ۹۲۳,۴۰۰ ۹۴۶,۲۰۰
۲ ماهه ۹۴۷,۷۰۰ ۹۷۱,۱۰۰
۳ ماهه ۹۷۲,۰۰۰ ۹۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کش بدنساز همراه آقایان سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۹,۴۰۰ ۷۷۷,۹۰۰
۱ ماهه ۷۷۹,۹۰۰ ۷۹۸,۹۰۰
۲ ماهه ۸۰۰,۴۰۰ ۸۱۹,۹۰۰
۳ ماهه ۸۲۱,۰۰۰ ۸۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا