کمپرسی ۶ چرخ ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تانکر قلکی ۶ چرخ ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تریلی ده چرخ ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون گاز ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا