مینی ایر تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۰,۶۰۰ ۳۲۵,۶۰۰
۱ چک ۳۲۴,۷۰۰ ۳۴۰,۴۰۰
۳ چک ۳۳۸,۸۰۰ ۳۵۵,۲۰۰
۵ چک ۳۵۳,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی کوپتر تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۲,۹۰۰ ۳۳۸,۸۰۰
۱ چک ۳۳۷,۶۰۰ ۳۵۴,۲۰۰
۳ چک ۳۵۲,۳۰۰ ۳۶۹,۶۰۰
۵ چک ۳۶۷,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

مینی سیکلت تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۳,۷۰۰ ۲۵۵,۲۰۰
۱ چک ۲۵۴,۸۰۰ ۲۶۶,۸۰۰
۳ چک ۲۶۵,۹۰۰ ۲۷۸,۴۰۰
۵ چک ۲۷۷,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مینی جیپ تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۷,۸۰۰ ۲۷۱,۰۰۰
۱ چک ۲۶۹,۵۰۰ ۲۸۳,۳۰۰
۳ چک ۲۸۱,۲۰۰ ۲۹۵,۶۰۰
۵ چک ۲۹۳,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تکتاز کامیون دو قلو جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۲,۰۰۰ ۷۱۵,۴۰۰
۱ چک ۷۱۳,۰۰۰ ۷۴۷,۹۰۰
۳ چک ۷۴۴,۰۰۰ ۷۸۰,۴۰۰
۵ چک ۷۷۵,۰۰۰ ۸۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تکتاز کامیون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۹,۸۰۰ ۲۹۳,۹۰۰
۱ چک ۲۹۲,۵۰۰ ۳۰۷,۲۰۰
۳ چک ۳۰۵,۲۰۰ ۳۲۰,۶۰۰
۵ چک ۳۱۸,۰۰۰ ۳۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

هپی پاپی جعبه تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱,۲۲۹,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۱,۲۸۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۷۸,۰۰۰ ۱,۳۴۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۳۲,۰۰۰ ۱,۳۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تکتاز میکسر توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۰,۸۰۰ ۲۳۱,۴۰۰
۱ چک ۲۳۰,۹۰۰ ۲۴۱,۹۰۰
۳ چک ۲۴۰,۹۰۰ ۲۵۲,۴۰۰
۵ چک ۲۵۱,۰۰۰ ۲۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

تکتاز سیکلت توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۴,۳۰۰ ۲۶۷,۵۰۰
۱ چک ۲۶۵,۸۰۰ ۲۷۹,۶۰۰
۳ چک ۲۷۷,۴۰۰ ۲۹۱,۸۰۰
۵ چک ۲۸۹,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

تکتاز ترن توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۰,۰۰۰ ۲۳۰,۵۰۰
۱ چک ۲۳۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
۳ چک ۲۴۰,۰۰۰ ۲۵۱,۵۰۰
۵ چک ۲۵۰,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

تکتاز ایر توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۴,۱۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۱ چک ۲۱۳,۴۰۰ ۲۲۴,۴۰۰
۳ چک ۲۲۲,۷۰۰ ۲۳۴,۲۰۰
۵ چک ۲۳۲,۰۰۰ ۲۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

رنجر جیپ ۲۵ تکه تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۱,۶۰۰ ۶۴۱,۵۰۰
۱ چک ۶۳۹,۴۰۰ ۶۷۰,۶۰۰
۳ چک ۶۶۷,۲۰۰ ۶۹۹,۸۰۰
۵ چک ۶۹۵,۰۰۰ ۷۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا