کریر و عروسک سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۱۰۰ ۱۹۱,۸۰۰
۱ چک ۱۹۰,۴۰۰ ۲۰۰,۵۰۰
۳ چک ۱۹۸,۷۰۰ ۲۰۹,۲۰۰
۵ چک ۲۰۷,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

گهواره سلفونی مرسانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۳,۱۰۰ ۱۶۰,۱۰۰
۱ چک ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۷,۴۰۰
۳ چک ۱۶۷,۰۰۰ ۱۷۴,۷۰۰
۵ چک ۱۷۴,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کریر جعبه ای مرسانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۶۰۰ ۲۰۱,۵۰۰
۱ چک ۲۰۲,۴۰۰ ۲۱۰,۶۰۰
۳ چک ۲۱۱,۲۰۰ ۲۱۹,۸۰۰
۵ چک ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

گهواره جعبه مرسانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۷,۶۰۰ ۲۱۶,۴۰۰
۱ چک ۲۱۷,۱۰۰ ۲۲۶,۳۰۰
۳ چک ۲۲۶,۵۰۰ ۲۳۶,۱۰۰
۵ چک ۲۳۶,۰۰۰ ۲۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا