لیست قیمت محصولات نشاط در پخش اسباب بازی برادران

مدرسه فوتبال ال کلاسیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۱۸,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۱,۰۰۰ ۱,۲۸۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۸۴,۰۰۰ ۱,۳۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۷,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

دو بازی فایو استار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۰,۴۰۰ ۶۷۷,۱۰۰
۱ ماهه ۶۷۸,۳۰۰ ۶۹۵,۴۰۰
۲ ماهه ۶۹۶,۱۰۰ ۷۱۳,۷۰۰
۳ ماهه ۷۱۴,۰۰۰ ۷۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

پنالتی امتیازی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۲,۲۰۰ ۷۲۹,۸۰۰
۱ ماهه ۷۳۱,۵۰۰ ۷۴۹,۵۰۰
۲ ماهه ۷۵۰,۷۰۰ ۷۶۹,۲۰۰
۳ ماهه ۷۷۰,۰۰۰ ۷۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

طناب ورزشی سایز ۱۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۸,۴۰۰ ۱۲۲,۱۰۰
۱ ماهه ۱۲۱,۶۰۰ ۱۲۵,۴۰۰
۲ ماهه ۱۲۴,۸۰۰ ۱۲۸,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۸,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۵ عدد

طناب ورزشی سایز ۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۸,۲۰۰ ۱۱۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱۱,۱۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱۷,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۵ عدد

ست کامل بازی (والیبال،تنیس،بدمینتون)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۳۵,۰۰۰ ۱,۳۶۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱,۴۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۰۶,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

بسکتبال پایه دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۶,۳۰۰ ۵۳۹,۲۰۰
۱ ماهه ۵۴۰,۵۰۰ ۵۵۳,۸۰۰
۲ ماهه ۵۵۴,۷۰۰ ۵۶۸,۴۰۰
۳ ماهه ۵۶۹,۰۰۰ ۵۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

فوتبال و بسکتبال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۲,۲۰۰ ۷۲۹,۸۰۰
۱ ماهه ۷۳۱,۵۰۰ ۷۴۹,۵۰۰
۲ ماهه ۷۵۰,۷۰۰ ۷۶۹,۲۰۰
۳ ماهه ۷۷۰,۰۰۰ ۷۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

تیر دروازه دوتایی جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۱,۷۰۰ ۶۹۸,۳۰۰
۱ ماهه ۷۰۰,۱۰۰ ۷۱۷,۲۰۰
۲ ماهه ۷۱۸,۵۰۰ ۷۳۶,۱۰۰
۳ ماهه ۷۳۷,۰۰۰ ۷۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد
بالا