لیست قیمت محصولات آهو در پخش اسباب بازی برادران

ست کلاش و آرپیجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۰,۸۰۰ ۶۹۸,۳۰۰
۱ ماهه ۶۹۹,۲۰۰ ۷۱۷,۲۰۰
۲ ماهه ۷۱۷,۶۰۰ ۷۳۶,۱۰۰
۳ ماهه ۷۳۶,۰۰۰ ۷۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مجموعه MP۵ خشاب جدا شونده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۷,۰۰۰ ۷۹۶,۴۰۰
۱ ماهه ۷۹۸,۰۰۰ ۸۱۷,۹۰۰
۲ ماهه ۸۱۹,۰۰۰ ۸۳۹,۴۰۰
۳ ماهه ۸۴۰,۰۰۰ ۸۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شطرنج کیفی کوچک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۹,۸۰۰ ۳۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳۶۹,۵۰۰ ۳۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳۷۹,۲۰۰ ۳۸۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳۸۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماشین دو عددی ( عقب کش) آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۴,۱۰۰ ۴۶۶,۲۰۰
۱ ماهه ۴۶۶,۴۰۰ ۴۷۸,۸۰۰
۲ ماهه ۴۷۸,۷۰۰ ۴۹۱,۴۰۰
۳ ماهه ۴۹۱,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

روبیک سفید آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۳,۶۰۰ ۲۷۰,۱۰۰
۱ ماهه ۲۷۰,۷۰۰ ۲۷۷,۴۰۰
۲ ماهه ۲۷۷,۸۰۰ ۲۸۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۸۵,۰۰۰ ۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ست پلیس کلاش و کلت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۸,۶۰۰ ۱,۰۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۳۱,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۵۸,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

جلیقه پلیس پلنگی با کلت و بیسیم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸۴,۴۰۰ ۸۰۴,۷۰۰
۱ ماهه ۸۰۵,۶۰۰ ۸۲۶,۵۰۰
۲ ماهه ۸۲۶,۸۰۰ ۸۴۸,۲۰۰
۳ ماهه ۸۴۸,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ست ام ۱۶ و کلت ( مدل FBI )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۰۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۹۶,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کلاه جنگی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۷,۸۰۰ ۷۳۶,۳۰۰
۱ ماهه ۷۳۷,۲۰۰ ۷۵۶,۲۰۰
۲ ماهه ۷۵۶,۶۰۰ ۷۷۶,۱۰۰
۳ ماهه ۷۷۶,۰۰۰ ۷۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تانک قدرتی سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴۳,۵۰۰ ۹۶۷,۵۰۰
۱ ماهه ۹۶۹,۰۰۰ ۹۹۳,۷۰۰
۲ ماهه ۹۹۴,۵۰۰ ۱,۰۱۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

منچ و مارپله پارچه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۶,۵۰۰ ۲۸۳,۹۰۰
۱ ماهه ۲۸۴,۰۰۰ ۲۹۱,۶۰۰
۲ ماهه ۲۹۱,۵۰۰ ۲۹۹,۳۰۰
۳ ماهه ۲۹۹,۰۰۰ ۳۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

کلت وکیومی تیر فومی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۱,۸۰۰ ۳۸۱,۱۰۰
۱ ماهه ۳۸۱,۹۰۰ ۳۹۱,۴۰۰
۲ ماهه ۳۹۱,۹۰۰ ۴۰۱,۷۰۰
۳ ماهه ۴۰۲,۰۰۰ ۴۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا