قیمت عمده محصولات آهو در پخش اسباب بازی برادران

کلت تیر پرتابی سلفونی به پک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۸,۴۰۰ ۳۱۵,۷۰۰
۱ ماهه ۳۱۸,۶۰۰ ۳۲۶,۱۰۰
۲ ماهه ۳۲۸,۸۰۰ ۳۳۶,۵۰۰
۳ ماهه ۳۳۹,۰۰۰ ۳۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۹ عدد

کلاش روکارتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۶,۰۰۰ ۵۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۵۹۵,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۶۱۴,۰۰۰ ۶۳۰,۵۰۰
۳ ماهه ۶۳۳,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

قطار شخصیتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۵,۲۰۰ ۷۱۳,۴۰۰
۱ ماهه ۷۱۸,۱۰۰ ۷۳۶,۹۰۰
۲ ماهه ۷۴۱,۰۰۰ ۷۶۰,۴۰۰
۳ ماهه ۷۶۴,۰۰۰ ۷۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

منچ و مارپله پارچه ای بزرگ آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۱,۳۰۰ ۴۰۲,۲۰۰
۱ ماهه ۴۰۴,۲۰۰ ۴۱۵,۴۰۰
۲ ماهه ۴۱۷,۱۰۰ ۴۲۸,۷۰۰
۳ ماهه ۴۳۰,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

آر پی جی وکیومی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۳,۹۰۰ ۳۰۱,۲۰۰
۱ ماهه ۳۰۳,۶۰۰ ۳۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۳۱۳,۳۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳۲۳,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

راکت وکیومی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۶۳,۰۰۰ ۵۷۸,۱۰۰
۲ ماهه ۵۸۱,۰۰۰ ۵۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۵۹۹,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

هامر قدرتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۲,۴۰۰ ۶۱۷,۸۰۰
۱ ماهه ۶۲۲,۲۰۰ ۶۳۸,۲۰۰
۲ ماهه ۶۴۲,۱۰۰ ۶۵۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۶۲,۰۰۰ ۶۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کلاش به پک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۶,۸۰۰ ۵۳۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۴۴,۲۰۰ ۵۵۷,۴۰۰
۲ ماهه ۵۶۱,۶۰۰ ۵۷۵,۲۰۰
۳ ماهه ۵۷۹,۰۰۰ ۵۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تفنگ MP۵ ترقه زن مدل FIRE ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۲۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۳۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ست کلاش و آر پی جی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۲,۶۰۰ ۸۱۲,۶۰۰
۱ ماهه ۸۱۸,۷۰۰ ۸۳۹,۴۰۰
۲ ماهه ۸۴۴,۸۰۰ ۸۶۶,۲۰۰
۳ ماهه ۸۷۱,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

مجموعه MP۵ خشاب جدا شونده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۱,۷۰۰ ۸۹۴,۵۰۰
۱ ماهه ۹۰۰,۵۰۰ ۹۲۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹۲۹,۲۰۰ ۹۵۳,۵۰۰
۳ ماهه ۹۵۸,۰۰۰ ۹۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شطرنج کیفی کوچک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۳,۱۰۰ ۴۱۳,۱۰۰
۱ ماهه ۴۱۶,۴۰۰ ۴۲۶,۷۰۰
۲ ماهه ۴۲۹,۷۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۳ ماهه ۴۴۳,۰۰۰ ۴۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا