قیمت عمده محصولات آهو در پخش اسباب بازی برادران

قطار شخصیتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۵,۲۰۰ ۷۱۳,۴۰۰
۱ ماهه ۷۱۸,۱۰۰ ۷۳۶,۹۰۰
۲ ماهه ۷۴۱,۰۰۰ ۷۶۰,۴۰۰
۳ ماهه ۷۶۴,۰۰۰ ۷۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

منچ و مارپله پارچه ای بزرگ آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۱,۳۰۰ ۴۰۲,۲۰۰
۱ ماهه ۴۰۴,۲۰۰ ۴۱۵,۴۰۰
۲ ماهه ۴۱۷,۱۰۰ ۴۲۸,۷۰۰
۳ ماهه ۴۳۰,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

آر پی جی وکیومی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۳,۹۰۰ ۳۰۱,۲۰۰
۱ ماهه ۳۰۳,۶۰۰ ۳۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۳۱۳,۳۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳۲۳,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

راکت وکیومی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۶۳,۰۰۰ ۵۷۸,۱۰۰
۲ ماهه ۵۸۱,۰۰۰ ۵۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۵۹۹,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

هامر قدرتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۲,۴۰۰ ۶۱۷,۸۰۰
۱ ماهه ۶۲۲,۲۰۰ ۶۳۸,۲۰۰
۲ ماهه ۶۴۲,۱۰۰ ۶۵۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۶۲,۰۰۰ ۶۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کلاش به پک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۴,۱۰۰ ۵۰۷,۷۰۰
۱ ماهه ۵۱۰,۴۰۰ ۵۲۴,۵۰۰
۲ ماهه ۵۲۶,۷۰۰ ۵۴۱,۲۰۰
۳ ماهه ۵۴۳,۰۰۰ ۵۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

عروسک جعبه ای ساده برند آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۰۳,۰۰۰ ۱,۱۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۳۸,۰۰۰ ۱,۱۶۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۷۴,۰۰۰ ۱,۲۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ست کلاش و آرپیجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۲,۶۰۰ ۸۱۲,۶۰۰
۱ ماهه ۸۱۸,۷۰۰ ۸۳۹,۴۰۰
۲ ماهه ۸۴۴,۸۰۰ ۸۶۶,۲۰۰
۳ ماهه ۸۷۱,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

مجموعه MP۵ خشاب جدا شونده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۱,۷۰۰ ۸۹۴,۵۰۰
۱ ماهه ۹۰۰,۵۰۰ ۹۲۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹۲۹,۲۰۰ ۹۵۳,۵۰۰
۳ ماهه ۹۵۸,۰۰۰ ۹۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شطرنج کیفی کوچک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۳,۱۰۰ ۴۱۳,۱۰۰
۱ ماهه ۴۱۶,۴۰۰ ۴۲۶,۷۰۰
۲ ماهه ۴۲۹,۷۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۳ ماهه ۴۴۳,۰۰۰ ۴۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماشین دو عددی ( عقب کش) آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۰,۵۰۰ ۵۱۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۱۷,۰۰۰ ۵۳۰,۱۰۰
۲ ماهه ۵۳۳,۵۰۰ ۵۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۵۵۰,۰۰۰ ۵۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

روبیک سفید آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۸,۴۰۰ ۲۶۴,۸۰۰
۱ ماهه ۲۶۶,۹۰۰ ۲۷۳,۵۰۰
۲ ماهه ۲۷۵,۴۰۰ ۲۸۲,۲۰۰
۳ ماهه ۲۸۴,۰۰۰ ۲۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا