پزشکی رنگارنگ مینی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۵,۲۰۰ ۲۳۶,۷۰۰
۱ چک ۲۳۵,۵۰۰ ۲۴۷,۴۰۰
۳ چک ۲۴۵,۷۰۰ ۲۵۸,۲۰۰
۵ چک ۲۵۶,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

تریلر بشکه بر ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۳,۸۰۰ ۴۵۴,۹۰۰
۱ چک ۴۵۳,۵۰۰ ۴۷۵,۶۰۰
۳ چک ۴۷۳,۲۰۰ ۴۹۶,۳۰۰
۵ چک ۴۹۳,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تریلر مک کوئین ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۴,۶۰۰ ۶۰۲,۸۰۰
۱ چک ۶۰۰,۷۰۰ ۶۳۰,۲۰۰
۳ چک ۶۲۶,۸۰۰ ۶۵۷,۶۰۰
۵ چک ۶۵۳,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کمپرسی کلاه دار ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۶,۴۰۰ ۲۵۸,۷۰۰
۱ چک ۲۵۷,۶۰۰ ۲۷۰,۴۰۰
۳ چک ۲۶۸,۸۰۰ ۲۸۲,۲۰۰
۵ چک ۲۸۰,۰۰۰ ۲۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

دکتری رنگارنگ ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۲,۳۰۰ ۲۴۳,۷۰۰
۱ چک ۲۴۲,۸۰۰ ۲۵۴,۸۰۰
۳ چک ۲۵۳,۴۰۰ ۲۶۵,۹۰۰
۵ چک ۲۶۴,۰۰۰ ۲۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کامیون نوشابه ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۷,۶۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱ چک ۲۴۸,۴۰۰ ۲۶۰,۳۰۰
۳ چک ۲۵۹,۲۰۰ ۲۷۱,۶۰۰
۵ چک ۲۷۰,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماشین بوگاتی رنگی ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۶,۲۰۰ ۲۰۵,۹۰۰
۱ چک ۲۰۵,۱۰۰ ۲۱۵,۲۰۰
۳ چک ۲۱۴,۰۰۰ ۲۲۴,۶۰۰
۵ چک ۲۲۳,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

شمشیر و سپر ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۱,۶۰۰ ۵۲۶,۲۰۰
۱ چک ۵۲۴,۴۰۰ ۵۵۰,۱۰۰
۳ چک ۵۴۷,۲۰۰ ۵۷۴,۰۰۰
۵ چک ۵۷۰,۰۰۰ ۵۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کانتینر نوشابه ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۴,۶۰۰ ۶۰۲,۸۰۰
۱ چک ۶۰۰,۷۰۰ ۶۳۰,۲۰۰
۳ چک ۶۲۶,۸۰۰ ۶۵۷,۶۰۰
۵ چک ۶۵۳,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آمبولانس ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۲,۱۰۰ ۳۰۶,۲۰۰
۱ چک ۳۰۵,۴۰۰ ۳۲۰,۱۰۰
۳ چک ۳۱۸,۷۰۰ ۳۳۴,۰۰۰
۵ چک ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ و دستبند ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۵,۲۰۰ ۳۸۲,۸۰۰
۱ چک ۳۸۱,۸۰۰ ۴۰۰,۲۰۰
۳ چک ۳۹۸,۴۰۰ ۴۱۷,۶۰۰
۵ چک ۴۱۵,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

نیسان درنا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۱۰۰ ۱۹۱,۸۰۰
۱ چک ۱۹۰,۴۰۰ ۲۰۰,۵۰۰
۳ چک ۱۹۸,۷۰۰ ۲۰۹,۲۰۰
۵ چک ۲۰۷,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا