مجموعه پلیس m۱۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۲,۵۰۰ ۶۳۸,۲۰۰
۱ ماهه ۶۳۹,۳۰۰ ۶۵۵,۵۰۰
۲ ماهه ۶۵۶,۱۰۰ ۶۷۲,۷۰۰
۳ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

بیلیارد بزرگ چوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۲۶,۰۰۰ ۱,۹۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۷۸,۰۰۰ ۱,۹۷۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۸۳,۰۰۰ ۲,۰۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

عروسک آیناز بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۱,۷۰۰ ۵۳۴,۶۰۰
۱ ماهه ۵۳۵,۸۰۰ ۵۴۹,۱۰۰
۲ ماهه ۵۴۹,۹۰۰ ۵۶۳,۵۰۰
۳ ماهه ۵۶۴,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ساک ورزشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۲,۰۰۰ ۲۲۷,۵۰۰
۱ ماهه ۲۲۸,۰۰۰ ۲۳۳,۷۰۰
۲ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۹,۸۰۰
۳ ماهه ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

بی ام و ۲۰۰۲ فلزی عقب کش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۱ ماهه ۵۱۷,۷۰۰ ۵۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵۳۱,۳۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پراید فلزی درب بازشو عقب کش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۱ ماهه ۵۱۷,۷۰۰ ۵۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵۳۱,۳۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ال نود فلزی درب بازشو عقب کش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۱ ماهه ۵۱۷,۷۰۰ ۵۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵۳۱,۳۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

سرویس روحی پیکنیک دار با جارو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۴,۲۰۰ ۳۶۳,۵۰۰
۱ ماهه ۳۶۳,۸۰۰ ۳۷۳,۳۰۰
۲ ماهه ۳۷۳,۴۰۰ ۳۸۳,۱۰۰
۳ ماهه ۳۸۳,۰۰۰ ۳۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک پسر روسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۷,۶۰۰ ۱۳۰,۴۰۰
۱ ماهه ۱۳۱,۱۰۰ ۱۳۳,۹۰۰
۲ ماهه ۱۳۴,۵۰۰ ۱۳۷,۴۰۰
۳ ماهه ۱۳۸,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

سرویس متوسط شادونه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۷,۰۰۰ ۳۶۶,۳۰۰
۱ ماهه ۳۶۶,۷۰۰ ۳۷۶,۲۰۰
۲ ماهه ۳۷۶,۳۰۰ ۳۸۶,۱۰۰
۳ ماهه ۳۸۶,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ساک دستی متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲,۲۰۰ ۲۳,۱۰۰
۱ ماهه ۲۲,۸۰۰ ۲۳,۷۰۰
۲ ماهه ۲۳,۴۰۰ ۲۴,۳۰۰
۳ ماهه ۲۴,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

کلت ساچمه ای M۱۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۴,۵۰۰ ۱۰۷,۳۰۰
۱ ماهه ۱۰۷,۳۰۰ ۱۱۰,۲۰۰
۲ ماهه ۱۱۰,۱۰۰ ۱۱۳,۱۰۰
۳ ماهه ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا