مکعب هوش توری دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۲,۵۰۰ ۷۲۰,۷۰۰
۱ چک ۷۲۴,۰۰۰ ۷۵۳,۴۰۰
۳ چک ۷۵۵,۵۰۰ ۷۸۶,۲۰۰
۵ چک ۷۸۷,۰۰۰ ۸۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بلوکه ساز ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰۵,۲۰۰ ۸۳۸,۶۰۰
۱ چک ۸۴۱,۸۰۰ ۸۷۶,۷۰۰
۳ چک ۸۷۸,۴۰۰ ۹۱۴,۸۰۰
۵ چک ۹۱۵,۰۰۰ ۹۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

میله هزار سازه ۳۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۱,۸۰۰ ۶۵۸,۲۰۰
۱ چک ۶۶۰,۵۰۰ ۶۸۸,۱۰۰
۳ چک ۶۸۹,۲۰۰ ۷۱۸,۰۰۰
۵ چک ۷۱۸,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو هزار کاره ۴۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۹,۶۰۰ ۴۶۹,۰۰۰
۱ چک ۴۷۰,۱۰۰ ۴۹۰,۳۰۰
۳ چک ۴۹۰,۵۰۰ ۵۱۱,۶۰۰
۵ چک ۵۱۱,۰۰۰ ۵۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بلوکه ساز ۴۸ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۴,۷۰۰ ۶۸۲,۰۰۰
۱ چک ۶۸۴,۴۰۰ ۷۱۳,۰۰۰
۳ چک ۷۱۴,۲۰۰ ۷۴۴,۰۰۰
۵ چک ۷۴۴,۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بلوکه ساز ۸۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۶۳,۰۰۰ ۱,۱۰۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۱۲,۰۰۰ ۱,۱۵۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۰۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۲۰۹,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مکعب هوش دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۸۴,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۴۷,۰۰۰ ۱,۵۰۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۷۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۵۷۳,۰۰۰ ۱,۶۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کلبه هوش دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۴۳,۰۰۰ ۱,۷۱۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۱۸,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۷۹۳,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۶۸,۰۰۰ ۱,۹۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

میله هزار سازه ۲۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۷,۲۰۰ ۴۸۶,۶۰۰
۱ چک ۴۸۸,۵۰۰ ۵۰۸,۷۰۰
۳ چک ۵۰۹,۷۰۰ ۵۳۰,۸۰۰
۵ چک ۵۳۱,۰۰۰ ۵۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پارک سازه ۸۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۳,۹۰۰ ۸۷۸,۲۰۰
۱ چک ۸۸۲,۲۰۰ ۹۱۸,۱۰۰
۳ چک ۹۲۰,۶۰۰ ۹۵۸,۰۰۰
۵ چک ۹۵۹,۰۰۰ ۹۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دومینو حرفه ای ۲۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳۷,۴۰۰ ۷۶۸,۲۰۰
۱ چک ۷۷۰,۹۰۰ ۸۰۳,۱۰۰
۳ چک ۸۰۴,۴۰۰ ۸۳۸,۰۰۰
۵ چک ۸۳۸,۰۰۰ ۸۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

پارک سازه ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۹,۰۰۰ ۷۱۷,۲۰۰
۱ چک ۷۲۰,۳۰۰ ۷۴۹,۸۰۰
۳ چک ۷۵۱,۶۰۰ ۷۸۲,۴۰۰
۵ چک ۷۸۳,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا