قیمت عمده محصولات هولی تویز در پخش اسباب بازی برادران

عروسک اسب تک شاخ آبی لایت (سایز سه)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۴۵,۰۰۰ ۱,۶۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۵۳,۰۰۰ ۱,۷۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۰۸,۰۰۰ ۱,۸۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک اسب تک شاخ سبز (سایز سه)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۴۵,۰۰۰ ۱,۶۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۵۳,۰۰۰ ۱,۷۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۰۸,۰۰۰ ۱,۸۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک خرس ۱ متری طوسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۷۰۱,۰۰۰ ۴,۸۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۸۵۶,۰۰۰ ۴,۹۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۱۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۱۶۶,۰۰۰ ۵,۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳ عدد

عروسک دختر رها صورتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۴۶,۰۰۰ ۱,۷۸۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۰۳,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۶۱,۰۰۰ ۱,۹۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۱۹,۰۰۰ ۱,۹۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

خرس نانان اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۰,۸۰۰ ۸۷۱,۷۰۰
۱ ماهه ۸۷۸,۹۰۰ ۹۰۰,۵۰۰
۲ ماهه ۹۰۶,۹۰۰ ۹۲۹,۲۰۰
۳ ماهه ۹۳۵,۰۰۰ ۹۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک دختر پرنسس اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۴۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۰۱,۰۰۰ ۱,۵۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک دختر رها سبز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۴۶,۰۰۰ ۱,۷۸۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۰۳,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۶۱,۰۰۰ ۱,۹۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۱۹,۰۰۰ ۱,۹۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک خرس صورتی اورجینال نیم متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۴۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۲۸,۰۰۰ ۲,۴۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۰۵,۰۰۰ ۲,۵۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۲,۶۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

عروسک خرس آبرنگی اورجینال نیم متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۴۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۲۸,۰۰۰ ۲,۴۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۰۵,۰۰۰ ۲,۵۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۲,۶۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

عروسک خرس اورجینال سایز ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۷,۹۰۰ ۶۵۳,۳۰۰
۱ ماهه ۶۵۸,۹۰۰ ۶۷۴,۹۰۰
۲ ماهه ۶۷۹,۹۰۰ ۶۹۶,۴۰۰
۳ ماهه ۷۰۱,۰۰۰ ۷۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک الاغ نانو اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۴۳,۰۰۰ ۱,۳۷۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۸۷,۰۰۰ ۱,۴۲۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۳۱,۰۰۰ ۱,۴۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک اسب پونی سایز ۱ ( سپیده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۵۰,۵۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۸,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۶,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد
بالا