شطرنج جعبه ای جدید بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۹۰۰ ۲۲۲,۶۰۰
۱ چک ۲۲۲,۶۰۰ ۲۳۲,۷۰۰
۳ چک ۲۳۲,۳۰۰ ۲۴۲,۸۰۰
۵ چک ۲۴۲,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

شطرنج جعبه ای بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۷,۸۰۰ ۱۵۵,۷۰۰
۱ چک ۱۵۴,۵۰۰ ۱۶۲,۸۰۰
۳ چک ۱۶۱,۲۰۰ ۱۶۹,۹۰۰
۵ چک ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

گنج زیر خاکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۲,۳۰۰ ۵۸۵,۲۰۰
۱ چک ۵۸۷,۸۰۰ ۶۱۱,۸۰۰
۳ چک ۶۱۳,۴۰۰ ۶۳۸,۴۰۰
۵ چک ۶۳۹,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

شطرنج دانه درشت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۹,۴۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۱۸,۹۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۲۸,۴۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

شطرنج ۳ نفره بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱,۳۵۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۴۶,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۱,۴۷۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۶۴,۰۰۰ ۱,۵۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

منچ و مارپله بنر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۸,۱۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۱ چک ۱۴۴,۴۰۰ ۱۵۰,۸۰۰
۳ چک ۱۵۰,۷۰۰ ۱۵۷,۴۰۰
۵ چک ۱۵۷,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

سوپر منچ گرد بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۷,۰۰۰ ۱۲۱,۴۰۰
۱ چک ۱۲۲,۳۰۰ ۱۲۶,۹۰۰
۳ چک ۱۲۷,۶۰۰ ۱۳۲,۴۰۰
۵ چک ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

منچ گرد بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷,۲۰۰ ۵۹,۸۰۰
۱ چک ۵۹,۸۰۰ ۶۲,۵۰۰
۳ چک ۶۲,۴۰۰ ۶۵,۲۰۰
۵ چک ۶۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۳۰ عدد

منچ مارپله چهار گوش بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷,۲۰۰ ۵۹,۸۰۰
۱ چک ۵۹,۸۰۰ ۶۲,۵۰۰
۳ چک ۶۲,۴۰۰ ۶۵,۲۰۰
۵ چک ۶۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

منچ و شطرنج سلفونی مربع

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۶,۱۰۰ ۱۲۰,۵۰۰
۱ چک ۱۲۱,۴۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
۳ چک ۱۲۶,۷۰۰ ۱۳۱,۵۰۰
۵ چک ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا