فروش عمده دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

دفتر ۱۰۰ برگ ته چسب پن تن تارا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۲,۴۰۰ ۳۲۴,۷۰۰
۱ چک ۳۲۶,۶۰۰ ۳۳۹,۴۰۰
۳ چک ۳۴۰,۸۰۰ ۳۵۴,۲۰۰
۵ چک ۳۵۵,۰۰۰ ۳۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ ۲ خط آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۹,۴۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۱۸,۹۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۲۸,۴۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر مشق و رنگ آمیزی ۵۰ برگ جلد مقوا آپادانا کد ۳۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۲,۱۰۰ ۳۰۷,۱۰۰
۱ چک ۳۰۵,۴۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
۳ چک ۳۱۸,۷۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
۵ چک ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ ۴ خط آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۶,۸۰۰ ۲۱۵,۶۰۰
۱ چک ۲۱۶,۲۰۰ ۲۲۵,۴۰۰
۳ چک ۲۲۵,۶۰۰ ۲۳۵,۲۰۰
۵ چک ۲۳۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر ۱۰۰ برگ جلد سخت فانتزی آپادانا کد ۳۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۴,۴۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
۱ چک ۵۴۸,۳۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
۳ چک ۵۷۲,۱۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۵ چک ۵۹۶,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

دفتر ۸۰ برگ رنگی طلقی آپادانا کد ۱۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۴,۹۰۰ ۳۶۱,۶۰۰
۱ چک ۳۶۰,۶۰۰ ۳۷۸,۱۰۰
۳ چک ۳۷۶,۳۰۰ ۳۹۴,۵۰۰
۵ چک ۳۹۲,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

دفترچه یادداشت فانتزی آوات ۱۶*۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۸,۳۰۰ ۴۲۷,۶۰۰
۱ چک ۴۲۶,۸۰۰ ۴۴۷,۱۰۰
۳ چک ۴۴۵,۴۰۰ ۴۶۶,۵۰۰
۵ چک ۴۶۴,۰۰۰ ۴۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

کلاسور ۲۶ حلقه قفل پلاستیک چرمی با یدک تک سلفون رایکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۵۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۵۱۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۵۱۹,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۶۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۸ عدد

کلاسور ۲۶ حلقه قفل فلز مخمل با یدک تک سلفون رایکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۵۲,۰۰۰ ۱,۸۲۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۸۳۲,۰۰۰ ۱,۹۰۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۹۱۲,۰۰۰ ۱,۹۹۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۸ عدد

کلاسور ۲۶ حلقه قفل پلاستیک مخمل با یدک تک سلفون رایکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۵۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۵۱۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۵۱۹,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۶۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۸ عدد

کلاسور ۲۶ حلقه قفل فلز چرمی با یدک تک سلفون رایکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۵۲,۰۰۰ ۱,۸۲۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۸۳۲,۰۰۰ ۱,۹۰۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۹۱۲,۰۰۰ ۱,۹۹۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۸ عدد

دفتر جلد سخت کلاسیک آپادانا کد ۳۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۴,۴۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
۱ چک ۵۴۸,۳۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
۳ چک ۵۷۲,۱۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۵ چک ۵۹۶,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا