خرید عمده دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

دفتر ۵۰ برگ سیمی شیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۲,۴۰۰ ۱۴۵,۲۰۰
۱ ماهه ۱۴۶,۳۰۰ ۱۴۹,۱۰۰
۲ ماهه ۱۵۰,۱۰۰ ۱۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵۴,۰۰۰ ۱۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

یادداشت ۸۰ برگ بزرگ جلد طلقی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۱,۱۰۰ ۱۲۳,۹۰۰
۱ ماهه ۱۲۴,۴۰۰ ۱۲۷,۳۰۰
۲ ماهه ۱۲۷,۷۰۰ ۱۳۰,۶۰۰
۳ ماهه ۱۳۱,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ شطرنجی ( خانه درشت ) آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۴,۴۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۹,۹۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۲ ماهه ۲۱۵,۴۰۰ ۲۲۰,۳۰۰
۳ ماهه ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب نقاشی پن تن آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۸,۸۰۰ ۲۰۳,۵۰۰
۱ ماهه ۲۰۴,۲۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲۰۹,۶۰۰ ۲۱۴,۵۰۰
۳ ماهه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

کارت آموزش اعداد ۰ تا ۲۰ کودک وآینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۵,۳۰۰ ۲۶۱,۷۰۰
۱ ماهه ۲۶۲,۲۰۰ ۲۶۸,۸۰۰
۲ ماهه ۲۶۹,۱۰۰ ۲۷۵,۹۰۰
۳ ماهه ۲۷۶,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

کارت آموزش الفبا کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۹,۱۰۰ ۳۲۷,۴۰۰
۱ ماهه ۳۲۷,۷۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۳۶,۳۰۰ ۳۴۵,۱۰۰
۳ ماهه ۳۴۵,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

دفتر ۸۰ برگ سیمی طلقی آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۷,۶۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲۹۵,۴۰۰ ۳۰۳,۰۰۰
۲ ماهه ۳۰۳,۲۰۰ ۳۱۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳۱۱,۰۰۰ ۳۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

کارت آموزش اعداد ۰ تا ۱۰۰ کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۹۳,۳۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۸,۵۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۲۰۳,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

دفتر ۱۰۰ برگ سیمی طلقی آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۰,۴۰۰
۱ ماهه ۳۴۱,۰۰۰ ۳۴۹,۶۰۰
۲ ماهه ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۸,۸۰۰
۳ ماهه ۳۵۹,۰۰۰ ۳۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

دفترچه یادداشت بزرگ طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۳۰۰ ۷۲,۱۰۰
۱ ماهه ۷۲,۲۰۰ ۷۴,۱۰۰
۲ ماهه ۷۴,۱۰۰ ۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۷۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ نقاشی جلد ایندر برد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۸,۸۰۰ ۲۰۳,۵۰۰
۱ ماهه ۲۰۴,۲۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲۰۹,۶۰۰ ۲۱۴,۵۰۰
۳ ماهه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ خطی جلد ایندر برد یوبی شنی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۴,۴۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۹,۹۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۲ ماهه ۲۱۵,۴۰۰ ۲۲۰,۳۰۰
۳ ماهه ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا