قیمت عمده منچ ها ، شطرنج ها، دبرنا، تخته نرد و ... در پخش اسباب بازی برادران

منچ و مارپله پارچه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۰,۸۰۰ ۲۶۳,۱۰۰
۱ چک ۲۶۲,۲۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
۳ چک ۲۷۳,۶۰۰ ۲۸۷,۰۰۰
۵ چک ۲۸۵,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

شطرنج پارچه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۵,۱۰۰ ۲۹۹,۲۰۰
۱ چک ۲۹۸,۰۰۰ ۳۱۲,۸۰۰
۳ چک ۳۱۱,۰۰۰ ۳۲۶,۴۰۰
۵ چک ۳۲۴,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۵ عدد

شطرنج چوبی کلاسیک ۲۰۱۸ کودک وآینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۴,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۴۹,۰۰۰ ۱,۱۰۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۱۴۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۴۱,۰۰۰ ۱,۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دبرنا کیفی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۲,۴۰۰ ۵۲۷,۱۰۰
۱ چک ۵۲۵,۳۰۰ ۵۵۱,۰۰۰
۳ چک ۵۴۸,۱۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
۵ چک ۵۷۱,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

دبرنا سطلی اعلا گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۷,۳۰۰ ۶۸۹,۰۰۰
۱ چک ۶۸۷,۲۰۰ ۷۲۰,۳۰۰
۳ چک ۷۱۷,۱۰۰ ۷۵۱,۶۰۰
۵ چک ۷۴۷,۰۰۰ ۷۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

منچ پارچه ای بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۷,۴۰۰
۱ چک ۱۸۷,۶۰۰ ۱۹۵,۹۰۰
۳ چک ۱۹۵,۸۰۰ ۲۰۴,۴۰۰
۵ چک ۲۰۴,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

شطرنج جعبه ای جدید بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۹۰۰ ۲۲۲,۶۰۰
۱ چک ۲۲۲,۶۰۰ ۲۳۲,۷۰۰
۳ چک ۲۳۲,۳۰۰ ۲۴۲,۸۰۰
۵ چک ۲۴۲,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دبرنا سطلی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۲,۴۰۰ ۵۲۷,۱۰۰
۱ چک ۵۲۵,۳۰۰ ۵۵۱,۰۰۰
۳ چک ۵۴۸,۱۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
۵ چک ۵۷۱,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شطرنج فدراسیون بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۲,۵۰۰ ۹۵۷,۴۰۰
۱ چک ۹۵۴,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ چک ۹۹۵,۵۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۳۷,۰۰۰ ۱,۰۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

شطرنج و تخته نرد کیفی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۶,۳۰۰ ۴۰۴,۸۰۰
۱ چک ۴۰۳,۸۰۰ ۴۲۳,۲۰۰
۳ چک ۴۲۱,۴۰۰ ۴۴۱,۶۰۰
۵ چک ۴۳۹,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج جعبه ای بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۷,۸۰۰ ۱۵۵,۷۰۰
۱ چک ۱۵۴,۵۰۰ ۱۶۲,۸۰۰
۳ چک ۱۶۱,۲۰۰ ۱۶۹,۹۰۰
۵ چک ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

منچ و مارپله خانواده کلاسیک فکرآوران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۵۳,۰۰۰ ۱,۷۳۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۲۸,۰۰۰ ۱,۸۱۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۰۳,۰۰۰ ۱,۸۹۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۹۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا