لیست قیمت منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

شطرنج فدراسیونی کیفی بردیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۵۳,۰۰۰ ۱,۳۸۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۹۷,۰۰۰ ۱,۴۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۴۲,۰۰۰ ۱,۴۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۸۷,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

منچ و مارپله جعبه ای بردیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۱,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰
۱ ماهه ۱۶۶,۳۰۰ ۱۷۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۶,۵۰۰
۳ ماهه ۱۷۷,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

شطرنج فدراسیونی جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۴۳,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج جعبه ای بردیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۲,۲۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۱ ماهه ۴۶۷,۱۰۰ ۴۷۹,۴۰۰
۲ ماهه ۴۸۲,۰۰۰ ۴۹۴,۷۰۰
۳ ماهه ۴۹۷,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شطرنج و تخته نرد چوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۳۱,۰۰۰ ۲,۴۹۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۱۱,۰۰۰ ۲,۵۷۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۹۱,۰۰۰ ۲,۶۵۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۷۲,۰۰۰ ۲,۷۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

شطرنج فدراسیونی کیفی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۱,۰۰۰ ۱,۲۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۷۱,۰۰۰ ۱,۳۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۲,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۵۳,۰۰۰ ۱,۳۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

منچ و مارپله کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۰,۲۰۰ ۲۸۶,۶۰۰
۱ ماهه ۲۸۹,۵۰۰ ۲۹۶,۱۰۰
۲ ماهه ۲۹۸,۷۰۰ ۳۰۵,۵۰۰
۳ ماهه ۳۰۸,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

منچ و مارپله دایره طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۷,۷۰۰ ۴۵۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۶۲,۴۰۰ ۴۷۳,۷۰۰
۲ ماهه ۴۷۷,۲۰۰ ۴۸۸,۸۰۰
۳ ماهه ۴۹۲,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

منچ و مارپله بنری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۹,۲۰۰ ۱۸۳,۸۰۰
۱ ماهه ۱۸۵,۱۰۰ ۱۸۹,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۵,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

بازی بینگو ۹۰ شماره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۵۳,۰۰۰ ۱,۶۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۰۷,۰۰۰ ۱,۷۳۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۶۲,۰۰۰ ۱,۷۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۱۷,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

منچ و مارپله پارچه ای بزرگ آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۱,۳۰۰ ۴۰۲,۲۰۰
۱ ماهه ۴۰۴,۲۰۰ ۴۱۵,۴۰۰
۲ ماهه ۴۱۷,۱۰۰ ۴۲۸,۷۰۰
۳ ماهه ۴۳۰,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

شطرنج کیفی کوچک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۳,۱۰۰ ۴۱۳,۱۰۰
۱ ماهه ۴۱۶,۴۰۰ ۴۲۶,۷۰۰
۲ ماهه ۴۲۹,۷۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۳ ماهه ۴۴۳,۰۰۰ ۴۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا