ست پلیس M۱۶ آرمان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵۴,۶۰۰ ۹۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۹۸۰,۴۰۰ ۱,۰۰۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۰۶,۰۰۰ ۱,۰۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

مسلسل ام ۱۶ آرمان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳۵,۳۰۰ ۷۵۳,۸۰۰
۱ ماهه ۷۵۵,۲۰۰ ۷۷۴,۲۰۰
۲ ماهه ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۴,۶۰۰
۳ ماهه ۷۹۵,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

هفت تیر سر طلایی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۵,۷۰۰
۱ ماهه ۱۷۶,۷۰۰ ۱۸۰,۵۰۰
۲ ماهه ۱۸۱,۳۰۰ ۱۸۵,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

تفنگ دراگون کاوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۳۸,۰۰۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱,۵۱۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۱۴,۰۰۰ ۱,۵۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تفنگ دیسک پرتاب کن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۱,۱۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۵۵,۷۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۵۷۰,۳۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۸ عدد

کلت با سیبل آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۵۱۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۰۱,۰۰۰ ۱,۶۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۴ عدد

کلاش با لوازم روکارتی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۷۰۰ ۶۶۱,۳۰۰
۱ ماهه ۶۶۲,۱۰۰ ۶۷۹,۲۰۰
۲ ماهه ۶۷۹,۵۰۰ ۶۹۷,۱۰۰
۳ ماهه ۶۹۷,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

تفنگ دو لول دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۵۱,۰۰۰ ۲,۸۲۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۲۶,۰۰۰ ۲,۸۹۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۰۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست پلیس کلاش و کلت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸۸,۹۰۰ ۹۱۲,۰۰۰
۱ ماهه ۹۱۲,۹۰۰ ۹۳۶,۷۰۰
۲ ماهه ۹۳۶,۹۰۰ ۹۶۱,۳۰۰
۳ ماهه ۹۶۱,۰۰۰ ۹۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

مجموعه کلاشینکف دوربین دار با آبپاش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۵,۹۰۰ ۸۹۸,۱۰۰
۱ ماهه ۸۹۹,۶۰۰ ۹۲۲,۴۰۰
۲ ماهه ۹۲۳,۳۰۰ ۹۴۶,۷۰۰
۳ ماهه ۹۴۷,۰۰۰ ۹۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

تفنگ تک لول دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۱۸,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۲,۴۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۴۳,۰۰۰ ۲,۵۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۰۶,۰۰۰ ۲,۵۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تفنگ blowgun

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۹۸,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۵۵,۰۰۰ ۲,۲۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۱۲,۰۰۰ ۲,۲۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۶۹,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا