فروش عمده فیجت ، اسکویشی ،میشبال در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

خمیر جینگیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱,۴۰۰ ۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۸۳,۶۰۰ ۸۴,۵۰۰
۲ ماهه ۸۵,۸۰۰ ۸۶,۷۰۰
۳ ماهه ۸۸,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۵ عدد

پاپیت گیم قارچ خور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۲۷,۰۰۰ ۱,۶۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۱۳,۰۰۰ ۱,۷۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پاپیت گیم ۰۰۶۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۳۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پاپیت گیم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۸۴,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۳,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۶۳,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پاپیت گیم ۲۱۴۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۸۴,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۳,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۶۳,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پاپیت گیم ۲۰۴۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۸۴,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۳,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۶۳,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

فیجت خامه ای شیشه شیر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۲,۷۰۰ ۲۷۰,۱۰۰
۱ ماهه ۲۶۹,۸۰۰ ۲۷۷,۴۰۰
۲ ماهه ۲۷۶,۹۰۰ ۲۸۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۸۴,۰۰۰ ۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پاپیت ۱۵ مدل جور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۸,۲۰۰ ۲۷۳,۸۰۰
۱ ماهه ۲۷۵,۵۰۰ ۲۸۱,۲۰۰
۲ ماهه ۲۸۲,۷۰۰ ۲۸۸,۶۰۰
۳ ماهه ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

فیجت پرنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۴,۱۰۰ ۳۰۰,۶۰۰
۱ ماهه ۳۰۲,۱۰۰ ۳۰۸,۷۰۰
۲ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۶,۸۰۰
۳ ماهه ۳۱۸,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

میشبال دونه اناری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۰,۶۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۱ ماهه ۱۴۴,۴۰۰ ۱۴۸,۲۰۰
۲ ماهه ۱۴۸,۲۰۰ ۱۵۲,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت میوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۷,۳۰۰ ۲۲۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۲۳,۲۰۰ ۲۲۸,۹۰۰
۲ ماهه ۲۲۹,۱۰۰ ۲۳۴,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۵,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پاپیت ۴ مدل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۰,۱۰۰ ۲۷۶,۵۰۰
۱ ماهه ۲۷۷,۴۰۰ ۲۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲۸۴,۷۰۰ ۲۹۱,۵۰۰
۳ ماهه ۲۹۲,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد
بالا