فروش عمده ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

ماشین آتشنشانی ۲۰۰۱ زرین A۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۸۲,۰۰۰ ۱,۱۳۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۳۱,۰۰۰ ۱,۱۸۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۳۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کامیون قدرتی دامپ تراک زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۳۵,۰۰۰ ۵,۱۳۵,۰۰۰
۱ چک ۵,۳۶۹,۰۰۰ ۵,۳۶۹,۰۰۰
۳ چک ۵,۶۰۲,۰۰۰ ۵,۶۰۲,۰۰۰
۵ چک ۵,۸۳۶,۰۰۰ ۵,۸۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

سوپر تانکر p.s

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۱,۰۰۰ ۸۶۱,۵۰۰
۱ چک ۸۵۸,۳۰۰ ۹۰۰,۶۰۰
۳ چک ۸۹۵,۶۰۰ ۹۳۹,۸۰۰
۵ چک ۹۳۳,۰۰۰ ۹۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

هواپیمای ۶ عددی رو کارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۵,۷۰۰ ۱۶۳,۶۰۰
۱ چک ۱۶۲,۸۰۰ ۱۷۱,۱۰۰
۳ چک ۱۶۹,۹۰۰ ۱۷۸,۵۰۰
۵ چک ۱۷۷,۰۰۰ ۱۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۵ عدد

ماشین ۴ عددی آتش نشانی با آدمک ( k۱-۴۰ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۵۵,۰۰۰ ۲,۳۶۶,۰۰۰
۱ چک ۲,۳۵۷,۰۰۰ ۲,۴۷۳,۰۰۰
۳ چک ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۵۸۱,۰۰۰
۵ چک ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲,۶۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

قطار big train ۵۱۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۵,۸۰۰ ۲۴۸,۱۰۰
۱ چک ۲۴۶,۵۰۰ ۲۵۹,۴۰۰
۳ چک ۲۵۷,۲۰۰ ۲۷۰,۷۰۰
۵ چک ۲۶۸,۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ماشین کنترلی فرمانی سنسوری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۸۷,۰۰۰ ۴,۳۹۲,۰۰۰
۱ چک ۴,۳۷۷,۰۰۰ ۴,۵۹۲,۰۰۰
۳ چک ۴,۵۶۷,۰۰۰ ۴,۷۹۲,۰۰۰
۵ چک ۴,۷۵۸,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماشین موستانگ GT قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۶۰۰ ۵۷۲,۰۰۰
۱ چک ۵۷۰,۴۰۰ ۵۹۸,۰۰۰
۳ چک ۵۹۵,۲۰۰ ۶۲۴,۰۰۰
۵ چک ۶۲۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ست راهسازی هالیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۳,۸۰۰ ۴۵۴,۹۰۰
۱ چک ۴۵۳,۵۰۰ ۴۷۵,۶۰۰
۳ چک ۴۷۳,۲۰۰ ۴۹۶,۳۰۰
۵ چک ۴۹۳,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بوگاتی triti

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۵۴۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۳۷,۰۰۰ ۱,۶۱۲,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۰۴,۰۰۰ ۱,۶۸۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۶۷۱,۰۰۰ ۱,۷۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ماشین بوگاتی رنگی ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۶,۲۰۰ ۲۰۵,۹۰۰
۱ چک ۲۰۵,۱۰۰ ۲۱۵,۲۰۰
۳ چک ۲۱۴,۰۰۰ ۲۲۴,۶۰۰
۵ چک ۲۲۳,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ماشین موستانگ GT پلیس قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۶۰۰ ۵۷۲,۰۰۰
۱ چک ۵۷۰,۴۰۰ ۵۹۸,۰۰۰
۳ چک ۵۹۵,۲۰۰ ۶۲۴,۰۰۰
۵ چک ۶۲۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا