بسکتبال سلفونی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۸,۰۰۰ ۵۲۲,۷۰۰
۱ چک ۵۲۰,۷۰۰ ۵۴۶,۴۰۰
۳ چک ۵۴۳,۳۰۰ ۵۷۰,۲۰۰
۵ چک ۵۶۶,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

بسکتبال جعبه ای پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۱۰۰ ۶۷۵,۸۰۰
۱ چک ۶۷۳,۴۰۰ ۷۰۶,۵۰۰
۳ چک ۷۰۲,۷۰۰ ۷۳۷,۲۰۰
۵ چک ۷۳۲,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

بسکتبال پایه دار پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۱۶,۰۰۰ ۱,۴۸۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۸۱,۰۰۰ ۱,۵۵۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۵۴۵,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

توپ فانتزی بتا new sportball

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۸,۳۰۰ ۶۵۹,۱۰۰
۱ چک ۶۵۶,۸۰۰ ۶۸۹,۰۰۰
۳ چک ۶۸۵,۴۰۰ ۷۱۹,۰۰۰
۵ چک ۷۱۴,۰۰۰ ۷۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بیلیارد بن تن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۳,۱۰۰ ۵۰۳,۳۰۰
۱ چک ۵۰۵,۰۰۰ ۵۲۶,۲۰۰
۳ چک ۵۲۷,۰۰۰ ۵۴۹,۱۰۰
۵ چک ۵۴۹,۰۰۰ ۵۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

چسبونک پارسینا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۸,۴۰۰ ۱۶۵,۴۰۰
۱ چک ۱۶۵,۶۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۳ چک ۱۷۲,۸۰۰ ۱۸۰,۴۰۰
۵ چک ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

توپ آپارتمانی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۳,۳۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
۱ چک ۴۱۱,۲۰۰ ۴۲۸,۷۰۰
۳ چک ۴۲۹,۱۰۰ ۴۴۷,۳۰۰
۵ چک ۴۴۷,۰۰۰ ۴۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

توپ آپارتمانی ( پارچه مخملی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۷,۴۰۰
۱ چک ۱۸۷,۶۰۰ ۱۹۵,۹۰۰
۳ چک ۱۹۵,۸۰۰ ۲۰۴,۴۰۰
۵ چک ۲۰۴,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

مکانیک خلاق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۲,۷۰۰ ۱,۰۰۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۰۶,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۹۴,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

چسبونک طرح دار آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۲,۵۰۰ ۲۶۴,۸۰۰
۱ چک ۲۶۴,۰۰۰ ۲۷۶,۹۰۰
۳ چک ۲۷۵,۵۰۰ ۲۸۸,۹۰۰
۵ چک ۲۸۷,۰۰۰ ۳۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۰ عدد

اسکیت برد نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۷,۰۰۰ ۱,۴۳۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۲۹,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۹۱,۰۰۰ ۱,۵۶۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۶۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماربل شوت سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۳۸,۰۰۰ ۱,۸۲۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۸۱۷,۰۰۰ ۱,۹۰۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۹۶,۰۰۰ ۱,۹۹۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۷۶,۰۰۰ ۲,۰۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا