فروش عمده لوازم ، ابزار ، ادوات شغل ها در پخش اسباب بازی برادران

جلیقه آتشنشان

قیمت کارتنی ۲۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

جلیقه کوماندو با وسایل

قیمت کارتنی ۳۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

جلیقه پلیس با وسایل

قیمت کارتنی ۳۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ابزار کلاه دار

قیمت کارتنی ۱۳۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۴ عدد

بیل تارا

قیمت کارتنی ۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۵ عدد

پزشکی پروانه ای

قیمت کارتنی ۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

پزشکی کیفی جم

قیمت کارتنی ۴۲۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۳ عدد

پزشکی جعبه ای

قیمت کارتنی ۲۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

بیل رنگی

قیمت کارتنی ۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

بیل و کلنگ

قیمت کارتنی ۱۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

پزشکی سطلی

قیمت کارتنی ۲۵۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۳ عدد

پزشکی شرینکی

قیمت کارتنی ۲۲۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۶ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا