لیست قیمت دومینو ، لگو ها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

قلعه ساحلی متوسط درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۲,۶۰۰ ۶۹۴,۳۰۰
۱ چک ۶۹۲,۷۰۰ ۷۲۵,۸۰۰
۳ چک ۷۲۲,۸۰۰ ۷۵۷,۴۰۰
۵ چک ۷۵۳,۰۰۰ ۷۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

قلعه ساحلی بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۰۸,۱۰۰ ۹۵۱,۲۰۰
۱ چک ۹۴۹,۴۰۰ ۹۹۴,۵۰۰
۳ چک ۹۹۰,۷۰۰ ۱,۰۳۷,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

قلعه ساحلی کوچک درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۸,۹۰۰ ۵۲۲,۷۰۰
۱ چک ۵۲۱,۶۰۰ ۵۴۶,۴۰۰
۳ چک ۵۴۴,۳۰۰ ۵۷۰,۲۰۰
۵ چک ۵۶۷,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ساختنی های ۵۰۴ تکه برفک های خلاق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۶۰۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۱,۶۷۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۶۹,۰۰۰ ۱,۷۵۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۳۹,۰۰۰ ۱,۸۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

هزار کاره ۲۲۰ کیفی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۶۱,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۱۹,۰۰۰ ۱,۳۸۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۷۶,۰۰۰ ۱,۴۴۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۳۴,۰۰۰ ۱,۵۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

هزار کاره ۱۱۰ قطعه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۷,۲۰۰ ۸۶۷,۶۰۰
۱ چک ۸۶۴,۸۰۰ ۹۰۷,۱۰۰
۳ چک ۹۰۲,۴۰۰ ۹۴۶,۵۰۰
۵ چک ۹۴۰,۰۰۰ ۹۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو چمدانی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۱۹,۰۰۰ ۲,۱۱۹,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۱۱,۰۰۰ ۲,۲۱۵,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۰۳,۰۰۰ ۲,۳۱۱,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۴۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

بلوکه ساز ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰۵,۲۰۰ ۸۳۸,۶۰۰
۱ چک ۸۴۱,۸۰۰ ۸۷۶,۷۰۰
۳ چک ۸۷۸,۴۰۰ ۹۱۴,۸۰۰
۵ چک ۹۱۵,۰۰۰ ۹۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو ۴ گوش بزرگ ۹۰۰۹ بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۴۷,۰۰۰ ۱,۸۳۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۸۲۷,۰۰۰ ۱,۹۱۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۹۰۶,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۸۶,۰۰۰ ۲,۰۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو کیفی آجری بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۷۸,۰۰۰ ۵,۴۳۴,۰۰۰
۱ چک ۵,۴۱۴,۰۰۰ ۵,۶۸۱,۰۰۰
۳ چک ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۵,۹۲۸,۰۰۰
۵ چک ۵,۸۸۵,۰۰۰ ۶,۱۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

لگو وکیومی بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۸,۰۰۰ ۷۵۳,۲۰۰
۱ چک ۷۵۰,۷۰۰ ۷۸۷,۵۰۰
۳ چک ۷۸۳,۳۰۰ ۸۲۱,۷۰۰
۵ چک ۸۱۶,۰۰۰ ۸۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو کیفی بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۶۱,۰۰۰ ۱,۷۴۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۳۶,۰۰۰ ۱,۸۲۲,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۱۲,۰۰۰ ۱,۹۰۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۸۸,۰۰۰ ۱,۹۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا