فروش عمده فیگورها ، حیوانات و شخصیت انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

هالک سلفونی APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۴,۶۰۰ ۳۷۲,۲۰۰
۱ چک ۳۷۰,۷۰۰ ۳۸۹,۱۰۰
۳ چک ۳۸۶,۸۰۰ ۴۰۶,۰۰۰
۵ چک ۴۰۳,۰۰۰ ۴۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

گودزیلا بدن نرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۰,۷۰۰ ۸۷۱,۲۰۰
۱ چک ۸۶۸,۴۰۰ ۹۱۰,۸۰۰
۳ چک ۹۰۶,۲۰۰ ۹۵۰,۴۰۰
۵ چک ۹۴۴,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

حیوانات اهلی بدن نرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۰,۷۰۰ ۸۷۱,۲۰۰
۱ چک ۸۶۸,۴۰۰ ۹۱۰,۸۰۰
۳ چک ۹۰۶,۲۰۰ ۹۵۰,۴۰۰
۵ چک ۹۴۴,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

حیوانات وحشی بدن نرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۰,۷۰۰ ۸۷۱,۲۰۰
۱ چک ۸۶۸,۴۰۰ ۹۱۰,۸۰۰
۳ چک ۹۰۶,۲۰۰ ۹۵۰,۴۰۰
۵ چک ۹۴۴,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

حیوانات فشاری نشکن جور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۹,۶۰۰ ۶۱۴,۲۰۰
۱ چک ۶۱۶,۴۰۰ ۶۴۲,۱۰۰
۳ چک ۶۴۳,۲۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
۵ چک ۶۷۰,۰۰۰ ۶۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

حیوانات فشاری صندوقدار نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۲,۴۰۰ ۶۳۸,۰۰۰
۱ چک ۶۴۰,۳۰۰ ۶۶۷,۰۰۰
۳ چک ۶۶۸,۱۰۰ ۶۹۶,۰۰۰
۵ چک ۶۹۶,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

هالک باستر آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰۵,۲۰۰ ۸۴۴,۸۰۰
۱ چک ۸۴۱,۸۰۰ ۸۸۳,۲۰۰
۳ چک ۸۷۸,۴۰۰ ۹۲۱,۶۰۰
۵ چک ۹۱۵,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۵ عدد

فیگور بتمن triti

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۰۸,۰۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۷۲,۰۰۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۵۳۶,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ست روکارتی هالک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۲,۷۰۰ ۱,۰۰۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۰۶,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۹۴,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

نیم ست روکارتی هالک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸۰,۵۰۰ ۸۱۲,۲۰۰
۱ چک ۸۱۶,۰۰۰ ۸۴۹,۱۰۰
۳ چک ۸۵۱,۵۰۰ ۸۸۶,۰۰۰
۵ چک ۸۸۷,۰۰۰ ۹۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷ عدد

دایناسور بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۵,۳۰۰ ۶۶۶,۱۰۰
۱ چک ۶۶۴,۲۰۰ ۶۹۶,۴۰۰
۳ چک ۶۹۳,۱۰۰ ۷۲۶,۷۰۰
۵ چک ۷۲۲,۰۰۰ ۷۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۰,۷۰۰ ۸۷۱,۲۰۰
۱ چک ۸۶۸,۴۰۰ ۹۱۰,۸۰۰
۳ چک ۹۰۶,۲۰۰ ۹۵۰,۴۰۰
۵ چک ۹۴۴,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا