قیمت عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

خمیر کلی ۱۲ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۸,۳۰۰ ۳۱۳,۲۰۰
۱ چک ۳۱۱,۸۰۰ ۳۲۷,۵۰۰
۳ چک ۳۲۵,۴۰۰ ۳۴۱,۷۰۰
۵ چک ۳۳۹,۰۰۰ ۳۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

اسلایم آکواریوم ۳۰۰ گرم هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۴,۷۰۰ ۱۰۹,۱۰۰
۱ چک ۱۰۹,۴۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
۳ چک ۱۱۴,۲۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
۵ چک ۱۱۹,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم استیکری هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۵,۶۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ چک ۱۱۰,۴۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱۱۵,۲۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۵ چک ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم سه بعدی هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲,۴۰۰ ۹۶,۸۰۰
۱ چک ۹۶,۶۰۰ ۱۰۱,۲۰۰
۳ چک ۱۰۰,۸۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
۵ چک ۱۰۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

خمیر بازی ۱۲ رنگ مقوا ۶۴۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۷,۶۰۰ ۴۴۷,۹۰۰
۱ چک ۴۴۷,۱۰۰ ۴۶۸,۲۰۰
۳ چک ۴۶۶,۵۰۰ ۴۸۸,۶۰۰
۵ چک ۴۸۶,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی سطلی ۱۲ رنگ پارسیکار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۹۶,۰۰۰ ۱,۲۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی سطلی ۶ رنگ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۲,۴۰۰ ۶۷۳,۲۰۰
۱ چک ۶۷۱,۶۰۰ ۷۰۳,۸۰۰
۳ چک ۷۰۰,۸۰۰ ۷۳۴,۴۰۰
۵ چک ۷۳۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

خمیر ۴ رنگ لیوانی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۴,۸۰۰ ۵۴۵,۶۰۰
۱ چک ۵۳۸,۲۰۰ ۵۷۰,۴۰۰
۳ چک ۵۶۱,۶۰۰ ۵۹۵,۲۰۰
۵ چک ۵۸۵,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

خمیر بازی ۸ رنگ وکیومی با ابزار آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۹,۴۰۰ ۱,۰۳۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۱۳,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر پازل آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۰,۱۰۰ ۶۳۵,۳۰۰
۱ چک ۶۲۷,۴۰۰ ۶۶۴,۲۰۰
۳ چک ۶۵۴,۷۰۰ ۶۹۳,۱۰۰
۵ چک ۶۸۲,۰۰۰ ۷۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۱۲ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۲,۷۰۰ ۴۳۷,۳۰۰
۱ چک ۴۳۱,۴۰۰ ۴۵۷,۲۰۰
۳ چک ۴۵۰,۲۰۰ ۴۷۷,۱۰۰
۵ چک ۴۶۹,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۰ رنگ به همراه DVD آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۹,۴۰۰ ۱,۰۳۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۱۳,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا