فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

عروسک بی بی متوسط APT ۹۰۹۹/۵ تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۰۴,۰۰۰ ۲,۴۱۸,۰۰۰
۱ چک ۲,۴۰۹,۰۰۰ ۲,۵۲۸,۰۰۰
۳ چک ۲,۵۱۴,۰۰۰ ۲,۶۳۸,۰۰۰
۵ چک ۲,۶۱۹,۰۰۰ ۲,۷۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

عروسک بی بی متوسط APT ۸۲۹۹/۵ تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۰۴,۰۰۰ ۲,۴۱۸,۰۰۰
۱ چک ۲,۴۰۹,۰۰۰ ۲,۵۲۸,۰۰۰
۳ چک ۲,۵۱۴,۰۰۰ ۲,۶۳۸,۰۰۰
۵ چک ۲,۶۱۹,۰۰۰ ۲,۷۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

عروسک بی بی متوسط APT ۸۴۹۹/۵ تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۰۴,۰۰۰ ۲,۴۱۸,۰۰۰
۱ چک ۲,۴۰۹,۰۰۰ ۲,۵۲۸,۰۰۰
۳ چک ۲,۵۱۴,۰۰۰ ۲,۶۳۸,۰۰۰
۵ چک ۲,۶۱۹,۰۰۰ ۲,۷۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

عروسک بی بی متوسط APT ۴۸۹۹/۵ تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۰۴,۰۰۰ ۲,۴۱۸,۰۰۰
۱ چک ۲,۴۰۹,۰۰۰ ۲,۵۲۸,۰۰۰
۳ چک ۲,۵۱۴,۰۰۰ ۲,۶۳۸,۰۰۰
۵ چک ۲,۶۱۹,۰۰۰ ۲,۷۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مینی اسلایم کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳,۳۰۰ ۶۳,۳۰۰
۱ چک ۶۶,۲۰۰ ۶۶,۲۰۰
۳ چک ۶۹,۱۰۰ ۶۹,۱۰۰
۵ چک ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

یویو آتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۳,۶۰۰
۱ چک ۵۴,۲۰۰ ۵۶,۱۰۰
۳ چک ۵۶,۶۰۰ ۵۸,۵۰۰
۵ چک ۵۹,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

قمقمه شیشه دو جداره مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۱,۲۰۰ ۴۲۱,۵۰۰
۱ چک ۴۱۹,۵۰۰ ۴۴۰,۶۰۰
۳ چک ۴۳۷,۷۰۰ ۴۵۹,۸۰۰
۵ چک ۴۵۶,۰۰۰ ۴۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه ساعت مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۰۰۰ ۲۱۵,۶۰۰
۱ چک ۲۱۴,۳۰۰ ۲۲۵,۴۰۰
۳ چک ۲۲۳,۶۰۰ ۲۳۵,۲۰۰
۵ چک ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کلت دو کاره آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۱,۵۰۰ ۷۸۸,۴۰۰
۱ چک ۷۸۵,۶۰۰ ۸۲۴,۳۰۰
۳ چک ۸۱۹,۸۰۰ ۸۶۰,۱۰۰
۵ چک ۸۵۴,۰۰۰ ۸۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

شمشیر و نانچیکو آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۲,۰۰۰ ۳۳۷,۹۰۰
۱ چک ۳۳۶,۷۰۰ ۳۵۳,۲۰۰
۳ چک ۳۵۱,۳۰۰ ۳۶۸,۶۰۰
۵ چک ۳۶۶,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

موتور کراس فکری آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۳,۱۰۰ ۵۰۶,۸۰۰
۱ چک ۵۰۵,۰۰۰ ۵۲۹,۹۰۰
۳ چک ۵۲۷,۰۰۰ ۵۵۲,۹۰۰
۵ چک ۵۴۹,۰۰۰ ۵۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مسلسل جرقه زن سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۸,۳۰۰ ۴۲۷,۶۰۰
۱ چک ۴۲۶,۸۰۰ ۴۴۷,۱۰۰
۳ چک ۴۴۵,۴۰۰ ۴۶۶,۵۰۰
۵ چک ۴۶۴,۰۰۰ ۴۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا