قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

ست راهسازی سلفونی هالیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۶,۰۰۰ ۵۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۵۹۵,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۶۱۴,۰۰۰ ۶۳۰,۵۰۰
۳ ماهه ۶۳۳,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

باب اسفنجی وکیومی مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۳,۲۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴۸۸,۸۰۰ ۵۰۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵۰۴,۴۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۵۲۰,۰۰۰ ۵۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

روپولی کیفی آریانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۷,۷۰۰ ۴۵۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۶۲,۴۰۰ ۴۷۳,۷۰۰
۲ ماهه ۴۷۷,۲۰۰ ۴۸۸,۸۰۰
۳ ماهه ۴۹۲,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تبلت ۱۲ اینچ رنگی پاندا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۳,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۰۸,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۵۳,۰۰۰ ۱,۴۸۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۹۸,۰۰۰ ۱,۵۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

قایق اطلسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۱۲۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

فرغون باغبان کوچولو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۳,۶۰۰ ۹۳۶,۳۰۰
۱ ماهه ۹۴۳,۷۰۰ ۹۶۷,۲۰۰
۲ ماهه ۹۷۳,۸۰۰ ۹۹۸,۱۰۰
۳ ماهه ۱,۰۰۴,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

قلعه ساحلی بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۶,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۱۲,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۴۷,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

قلعه ساحلی متوسط درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۶,۲۰۰ ۸۱۵,۳۰۰
۱ ماهه ۸۲۲,۵۰۰ ۸۴۲,۲۰۰
۲ ماهه ۸۴۸,۷۰۰ ۸۶۹,۱۰۰
۳ ماهه ۸۷۵,۰۰۰ ۸۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

قلعه ساحلی کوچک درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۱,۵۰۰ ۶۱۶,۰۰۰
۱ ماهه ۶۲۱,۳۰۰ ۶۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۶۴۱,۱۰۰ ۶۵۶,۶۰۰
۳ ماهه ۶۶۱,۰۰۰ ۶۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

حباب ساز تفنگی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۴,۳۰۰ ۷۳۲,۵۰۰
۱ ماهه ۷۳۷,۹۰۰ ۷۵۶,۷۰۰
۲ ماهه ۷۶۱,۴۰۰ ۷۸۰,۸۰۰
۳ ماهه ۷۸۵,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

وانت لندکروز درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۵,۱۰۰ ۶۲۹,۷۰۰
۱ ماهه ۶۳۵,۴۰۰ ۶۵۰,۴۰۰
۲ ماهه ۶۵۵,۷۰۰ ۶۷۱,۲۰۰
۳ ماهه ۶۷۶,۰۰۰ ۶۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

فنر رنگین کمان قطر ۷

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۲,۰۰۰ ۲۷۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۸۱,۰۰۰ ۲۸۷,۶۰۰
۲ ماهه ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۶,۸۰۰
۳ ماهه ۲۹۹,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد
بالا