راکت بدمینتون کیفی ( آهو)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۴۲,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

روبیک سفید آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۳,۶۰۰ ۲۷۰,۱۰۰
۱ ماهه ۲۷۰,۷۰۰ ۲۷۷,۴۰۰
۲ ماهه ۲۷۷,۸۰۰ ۲۸۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۸۵,۰۰۰ ۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

اسکوتر فلزی (زنگ و ترمز دار)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۶۲,۰۰۰ ۳,۹۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۹۶۷,۰۰۰ ۴,۰۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۱۷۶,۰۰۰ ۴,۲۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

توپ جیم بال ژله ای اعلا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۲,۲۰۰ ۳۵۱,۵۰۰
۱ ماهه ۳۵۱,۵۰۰ ۳۶۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳۶۰,۷۰۰ ۳۷۰,۵۰۰
۳ ماهه ۳۷۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بدمینتون کاور دار کد ۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۵۲,۰۰۰ ۲,۳۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۲,۳۷۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۷۴,۰۰۰ ۲,۴۳۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۳۵,۰۰۰ ۲,۴۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

بدمینتون کاور دار کد ۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۱۵,۰۰۰ ۲,۰۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۲,۱۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۲۴,۰۰۰ ۲,۱۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۷۹,۰۰۰ ۲,۲۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بدمینتون کاور دار کد ۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۹۳,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۵۲,۰۰۰ ۲,۳۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۱۱,۰۰۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۷۱,۰۰۰ ۲,۴۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

تخته اسکیت کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۸,۴۰۰ ۸۸۰,۶۰۰
۱ ماهه ۸۸۱,۶۰۰ ۹۰۴,۴۰۰
۲ ماهه ۹۰۴,۸۰۰ ۹۲۸,۲۰۰
۳ ماهه ۹۲۸,۰۰۰ ۹۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کفش اسکیت جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۱۴۶,۰۰۰ ۷,۳۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۳۳۹,۰۰۰ ۷,۵۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۵۳۲,۰۰۰ ۷,۷۲۶,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۷۲۶,۰۰۰ ۷,۹۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز بزرگ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز کوچک بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کلاه اسکیت الوان بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۲,۰۰۰ ۹۳۶,۱۰۰
۱ ماهه ۹۳۶,۷۰۰ ۹۶۱,۴۰۰
۲ ماهه ۹۶۱,۳۰۰ ۹۸۶,۷۰۰
۳ ماهه ۹۸۶,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا