• ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

کفش اسکیت استریت رانر سایز کوچک بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز بزرگ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز متوسط بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکوتر بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۹۷۸,۰۰۰ ۶,۹۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۲۹۵,۰۰۰ ۷,۲۹۵,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۶۱۲,۰۰۰ ۷,۶۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۹۳۰,۰۰۰ ۷,۹۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

کفش اسکیت آموزشی با لوازم ایمنی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۶۸,۰۰۰ ۳,۹۵۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۴,۱۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۳۹۶,۰۰۰ ۴,۴۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

فوتبال دستی بزرگ برتر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۷۷۸,۰۰۰ ۳,۷۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۳,۹۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۱۲۲,۰۰۰ ۴,۱۲۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۲۹۴,۰۰۰ ۴,۲۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳ عدد

کیسه بوکس سایز ۱۰۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۰۲,۰۰۰ ۲,۴۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۱۱,۰۰۰ ۲,۵۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۲,۶۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

اسکیت برد بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۹۵,۰۰۰ ۲,۲۴۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۳۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۴۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۲,۵۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

کیسه بوکس سایز ۶۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۷۲,۰۰۰ ۲,۰۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۶۶,۰۰۰ ۲,۱۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۲,۲۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۵۵,۰۰۰ ۲,۳۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

بسکتبال پایه دار پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۲,۰۰۰ ۱,۵۶۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۰۲,۰۰۰ ۱,۶۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۷۲,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۴۲,۰۰۰ ۱,۷۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

میله بارفیکس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۲۲,۰۰۰ ۱,۲۲۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۷۷,۰۰۰ ۱,۲۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۳۳,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۸۹,۰۰۰ ۱,۳۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

اسکیت برد سایز ۱ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۶,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۳۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۸,۰۰۰ ۱,۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا