تاجر موفق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۰,۴۰۰ ۶۵۱,۲۰۰
۱ چک ۶۴۸,۶۰۰ ۶۸۰,۸۰۰
۳ چک ۶۷۶,۸۰۰ ۷۱۰,۴۰۰
۵ چک ۷۰۵,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

۲۲ بازی دانش و سرگرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳۰,۴۰۰ ۷۶۵,۶۰۰
۱ چک ۷۶۳,۶۰۰ ۸۰۰,۴۰۰
۳ چک ۷۹۶,۸۰۰ ۸۳۵,۲۰۰
۵ چک ۸۳۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

۱۲ بازی اصیل ایرانی کودک وآینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۰,۴۰۰ ۶۵۱,۲۰۰
۱ چک ۶۴۸,۶۰۰ ۶۸۰,۸۰۰
۳ چک ۶۷۶,۸۰۰ ۷۱۰,۴۰۰
۵ چک ۷۰۵,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

اعصاب سنج سفیر کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۴,۰۰۰ ۹۳۸,۰۰۰
۱ چک ۹۳۴,۷۰۰ ۹۸۰,۷۰۰
۳ چک ۹۷۵,۳۰۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۱۶,۰۰۰ ۱,۰۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

برج هیجان بازیما کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۰,۴۰۰ ۶۵۱,۲۰۰
۱ چک ۶۴۸,۶۰۰ ۶۸۰,۸۰۰
۳ چک ۶۷۶,۸۰۰ ۷۱۰,۴۰۰
۵ چک ۷۰۵,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بازی نخ و مهره جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۸,۸۰۰ ۵۵۵,۲۰۰
۱ چک ۵۵۲,۹۰۰ ۵۸۰,۵۰۰
۳ چک ۵۷۶,۹۰۰ ۶۰۵,۷۰۰
۵ چک ۶۰۱,۰۰۰ ۶۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

حلقه هوش جوجه کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۴,۴۰۰
۱ چک ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۹,۶۰۰
۳ چک ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۵ چک ۱۲۵,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

حلقه هوش جوجه متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۷,۲۰۰ ۲۸۹,۵۰۰
۱ چک ۲۸۹,۸۰۰ ۳۰۲,۶۰۰
۳ چک ۳۰۲,۴۰۰ ۳۱۵,۸۰۰
۵ چک ۳۱۵,۰۰۰ ۳۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

روپولی کلاسیک فکرآوران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۸,۰۰۰ ۱,۸۱۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۸۰۶,۰۰۰ ۱,۸۹۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۸۵,۰۰۰ ۱,۹۷۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۶۴,۰۰۰ ۲,۰۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

لگو چهارگوش ۹۰۰۸ کوشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۷۹,۰۰۰ ۱,۵۵۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۴۶,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۱۳,۰۰۰ ۱,۶۹۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۶۸۱,۰۰۰ ۱,۷۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ماشین فرمول فکری آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۴,۱۰۰ ۲۱۳,۸۰۰
۱ چک ۲۱۳,۴۰۰ ۲۲۳,۵۰۰
۳ چک ۲۲۲,۷۰۰ ۲۳۳,۲۰۰
۵ چک ۲۳۲,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۰ عدد

عموپولدار کلاسیک جعبه ای فکرآوران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۸,۰۰۰ ۱,۸۱۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۸۰۶,۰۰۰ ۱,۸۹۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۸۵,۰۰۰ ۱,۹۷۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۶۴,۰۰۰ ۲,۰۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا