فروش عمده تولیدات تسما در پخش اسباب بازی برادران

دنا اسپرت تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۰,۹۰۰ ۷۵۷,۶۰۰
۱ ماهه ۷۷۴,۶۰۰ ۷۹۲,۱۰۰
۲ ماهه ۸۰۸,۳۰۰ ۸۲۶,۵۰۰
۳ ماهه ۸۴۲,۰۰۰ ۸۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تویوتا هایلوکس پلیس تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۰,۹۰۰ ۷۵۷,۶۰۰
۱ ماهه ۷۷۴,۶۰۰ ۷۹۲,۱۰۰
۲ ماهه ۸۰۸,۳۰۰ ۸۲۶,۵۰۰
۳ ماهه ۸۴۲,۰۰۰ ۸۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

رنو ال ۹۰ درب بازشو جعبه ای تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸۷,۳۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۰۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۷,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۲,۰۰۰ ۱,۱۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

نیسان تانکر دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸۸,۸۰۰ ۹۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۹۲۹,۲۰۰ ۹۵۰,۳۰۰
۲ ماهه ۹۶۹,۶۰۰ ۹۹۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

سمند اسپرت تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۲,۲۰۰ ۶۰۶,۳۰۰
۱ ماهه ۶۱۹,۱۰۰ ۶۳۳,۸۰۰
۲ ماهه ۶۴۶,۰۰۰ ۶۶۱,۴۰۰
۳ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین بنز کروکی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۲,۹۰۰ ۵۵۵,۲۰۰
۱ ماهه ۵۶۷,۶۰۰ ۵۸۰,۵۰۰
۲ ماهه ۵۹۲,۳۰۰ ۶۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۶۱۷,۰۰۰ ۶۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

تویوتا هایلوکس اسپرت تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۰,۹۰۰ ۷۵۷,۶۰۰
۱ ماهه ۷۷۴,۶۰۰ ۷۹۲,۱۰۰
۲ ماهه ۸۰۸,۳۰۰ ۸۲۶,۵۰۰
۳ ماهه ۸۴۲,۰۰۰ ۸۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

دنا تاکسی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۰,۹۰۰ ۷۵۷,۶۰۰
۱ ماهه ۷۷۴,۶۰۰ ۷۹۲,۱۰۰
۲ ماهه ۸۰۸,۳۰۰ ۸۲۶,۵۰۰
۳ ماهه ۸۴۲,۰۰۰ ۸۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لندکروز کنترلی تسما ( ۴ کانال )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۴۵۵,۰۰۰ ۳,۵۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۶۱۲,۰۰۰ ۳,۶۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۷۶۹,۰۰۰ ۳,۸۵۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۴,۰۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لندکروز پلیس تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۱,۵۰۰ ۶۵۶,۴۰۰
۱ ماهه ۶۷۰,۶۰۰ ۶۸۶,۳۰۰
۲ ماهه ۶۹۹,۸۰۰ ۷۱۶,۱۰۰
۳ ماهه ۷۲۹,۰۰۰ ۷۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مک کوئین موشکی قدرتی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۵,۸۰۰ ۳۵۳,۷۰۰
۱ ماهه ۳۶۱,۵۰۰ ۳۶۹,۸۰۰
۲ ماهه ۳۷۷,۲۰۰ ۳۸۵,۹۰۰
۳ ماهه ۳۹۳,۰۰۰ ۴۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

نیسان بدون باربند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۹,۵۰۰ ۸۵۸,۰۰۰
۱ ماهه ۸۷۷,۶۰۰ ۸۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۹۱۵,۸۰۰ ۹۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۹۵۴,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد
بالا