لیست قیمت محصولات آهو در پخش اسباب بازی برادران

ماشین های ۱۰ عددی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۴,۴۰۰ ۵۶۶,۷۰۰
۱ ماهه ۵۷۹,۶۰۰ ۵۹۲,۴۰۰
۲ ماهه ۶۰۴,۸۰۰ ۶۱۸,۲۰۰
۳ ماهه ۶۳۰,۰۰۰ ۶۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کلت توپ پران کیفی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۰,۶۰۰ ۴۳۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۳۹,۷۰۰ ۴۴۹,۸۰۰
۲ ماهه ۴۵۸,۸۰۰ ۴۶۹,۴۰۰
۳ ماهه ۴۷۸,۰۰۰ ۴۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

چسبونک طرح دار آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۵,۹۰۰ ۳۲۲,۹۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۲۰۰ ۳۳۷,۶۰۰
۲ ماهه ۳۴۴,۶۰۰ ۳۵۲,۳۰۰
۳ ماهه ۳۵۹,۰۰۰ ۳۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۰ عدد

عروسک جعبه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱,۳۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۲,۰۰۰ ۱,۳۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کلاش توپ پران سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۵,۵۰۰ ۴۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴۸۶,۶۰۰ ۴۹۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۰۷,۸۰۰ ۵۱۹,۳۰۰
۳ ماهه ۵۲۹,۰۰۰ ۵۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ست پلیس کلاش و کلت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۳۵,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۸۶,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۸,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۳۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ست پلیس آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۳,۶۰۰ ۹۵۴,۸۰۰
۱ ماهه ۹۷۶,۱۰۰ ۹۹۸,۲۰۰
۲ ماهه ۱,۰۱۸,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۱,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

طناب شماره انداز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۴,۵۰۰ ۳۹۳,۳۰۰
۱ ماهه ۴۰۲,۰۰۰ ۴۱۱,۲۰۰
۲ ماهه ۴۱۹,۵۰۰ ۴۲۹,۱۰۰
۳ ماهه ۴۳۷,۰۰۰ ۴۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲۵ عدد

ست کلاش پلیس جرقه زن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸۹,۱۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۹,۰۰۰ ۱,۱۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۴,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلاش جرقه زن سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۶,۱۰۰ ۵۶۹,۳۰۰
۱ ماهه ۵۸۱,۴۰۰ ۵۹۵,۲۰۰
۲ ماهه ۶۰۶,۷۰۰ ۶۲۱,۱۰۰
۳ ماهه ۶۳۲,۰۰۰ ۶۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

هامر قدرتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۵,۲۰۰ ۶۸۰,۲۰۰
۱ ماهه ۶۹۵,۵۰۰ ۷۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۷۲۵,۷۰۰ ۷۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

مجموعه پلیس ام ۱۶ ( مدل کماندو )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۶۹,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۱۷,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد
بالا