فروش عمده تولیدات ناری سپهر سپنتا در پخش اسباب بازی برادران

فرفره لاک پشتی ( سایز ۱ ) ( بسته ۱۲ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۸۰۰ ۱۱۳,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۵,۹۰۰ ۱۱۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۹۰۰ ۱۲۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

لانچر دود تعیین جنسیت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۵۷,۰۰۰ ۱,۴۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

فرفره ورجه ( بسته ۴ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۰,۴۰۰ ۴۹۱,۹۰۰
۱ ماهه ۵۰۲,۳۰۰ ۵۱۴,۲۰۰
۲ ماهه ۵۲۴,۱۰۰ ۵۳۶,۶۰۰
۳ ماهه ۵۴۶,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

فرفره لاک پشتی ( سایز ۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۱,۷۰۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۱,۸۰۰ ۲۳۷,۳۰۰
۲ ماهه ۲۴۱,۹۰۰ ۲۴۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۵۲,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فشفشه سرد مدادی ( بسته ۶ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۱۰۰
۲ ماهه ۵۹۶,۱۰۰ ۶۱۰,۵۰۰
۳ ماهه ۶۲۱,۰۰۰ ۶۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

دود رنگی (زمینی) ۷ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۶,۰۰۰ ۶۰۰,۱۰۰
۱ ماهه ۶۱۲,۷۰۰ ۶۲۷,۴۰۰
۲ ماهه ۶۳۹,۳۰۰ ۶۵۴,۷۰۰
۳ ماهه ۶۶۶,۰۰۰ ۶۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱.۵ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ ۱۸,۹۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ ۱۹,۸۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

آبشار مخروطی ( کله قندی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۹,۶۰۰ ۵۷۲,۸۰۰
۱ ماهه ۵۸۵,۱۰۰ ۵۹۸,۹۰۰
۲ ماهه ۶۱۰,۵۰۰ ۶۲۴,۹۰۰
۳ ماهه ۶۳۶,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

مشعل دستی ۳۰ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۰,۷۰۰ ۳۹۹,۵۰۰
۱ ماهه ۴۰۸,۴۰۰ ۴۱۷,۶۰۰
۲ ماهه ۴۲۶,۲۰۰ ۴۳۵,۸۰۰
۳ ماهه ۴۴۴,۰۰۰ ۴۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

کهکشان ۷ شوت ۱ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۸۴,۰۰۰ ۳,۳۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۴۳۳,۰۰۰ ۳,۵۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۵۸۲,۰۰۰ ۳,۶۶۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۷۳۲,۰۰۰ ۳,۸۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹ عدد

آبشار ۳۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۳,۷۰۰ ۳۶۱,۶۰۰
۱ ماهه ۳۶۹,۸۰۰ ۳۷۸,۱۰۰
۲ ماهه ۳۸۵,۹۰۰ ۳۹۴,۵۰۰
۳ ماهه ۴۰۲,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۸ عدد

فشفشه قلبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۲,۶۰۰ ۱۱۵,۲۰۰
۱ ماهه ۱۱۷,۷۰۰ ۱۲۰,۵۰۰
۲ ماهه ۱۲۲,۸۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۸,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد
بالا