فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

خاور کمپرسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۵۲۳,۰۰۰ ۳,۶۱۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۶۱۸,۰۰۰ ۳,۷۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۳,۸۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۸۰۹,۰۰۰ ۳,۹۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

مینی بوس بنز مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۵۰۰ ۵۵۰,۳۰۰
۱ ماهه ۵۵۱,۰۰۰ ۵۶۵,۲۰۰
۲ ماهه ۵۶۵,۵۰۰ ۵۸۰,۱۰۰
۳ ماهه ۵۸۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آرپی جی تیر پرتابی کیفی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۸,۰۰۰ ۵۳۱,۸۰۰
۱ ماهه ۵۳۲,۰۰۰ ۵۴۶,۲۰۰
۲ ماهه ۵۴۶,۰۰۰ ۵۶۰,۶۰۰
۳ ماهه ۵۶۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

تفنگ ساچمه (یوزی) m۳۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۲,۷۰۰ ۸۱۴,۰۰۰
۱ ماهه ۸۱۴,۱۰۰ ۸۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۸۳۵,۵۰۰ ۸۵۸,۰۰۰
۳ ماهه ۸۵۷,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان جعبه ای جونیور درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۸۸,۰۰۰ ۱,۴۲۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۲۵,۰۰۰ ۱,۴۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۶۳,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۰۱,۰۰۰ ۱,۵۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون حمل بیل مکانیکی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۴۶,۰۰۰ ۲,۱۹۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۰۴,۰۰۰ ۲,۲۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۶۲,۰۰۰ ۲,۳۱۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۲,۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

وانت پراید درب بازشو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۱۶,۰۰۰ ۱,۸۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۶۵,۰۰۰ ۱,۹۱۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۱۴,۰۰۰ ۱,۹۶۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۶۴,۰۰۰ ۲,۰۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

سوپر جرثقیل بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۵۹۱,۰۰۰ ۴,۷۰۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۷۱۵,۰۰۰ ۴,۸۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۸۳۹,۰۰۰ ۴,۹۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۹۶۴,۰۰۰ ۵,۰۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

پراید رنگی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۸,۳۰۰ ۷۶۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۶۸,۵۰۰ ۷۸۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۸۸,۷۰۰ ۸۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۸۰۹,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

خاور تانکر دار خزلی پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۳,۴۰۰ ۴۷۵,۴۰۰
۱ ماهه ۴۷۵,۹۰۰ ۴۸۸,۳۰۰
۲ ماهه ۴۸۸,۴۰۰ ۵۰۱,۱۰۰
۳ ماهه ۵۰۱,۰۰۰ ۵۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

میله هزار سازه ۵۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۶,۳۰۰ ۸۶۷,۶۰۰
۱ ماهه ۸۶۹,۲۰۰ ۸۹۱,۱۰۰
۲ ماهه ۸۹۲,۱۰۰ ۹۱۴,۵۰۰
۳ ماهه ۹۱۵,۰۰۰ ۹۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آرپی جی جعبه ای آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۸,۵۰۰ ۷۲۶,۱۰۰
۱ ماهه ۷۲۷,۷۰۰ ۷۴۵,۷۰۰
۲ ماهه ۷۴۶,۸۰۰ ۷۶۵,۳۰۰
۳ ماهه ۷۶۶,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا