فروش عمده محصولات تسما در پخش اسباب بازی برادران

کاتر کامیونی راهسازی تکی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۷,۲۰۰ ۲۵۲,۵۰۰
۱ ماهه ۲۵۸,۵۰۰ ۲۶۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲۶۹,۷۰۰ ۲۷۵,۵۰۰
۳ ماهه ۲۸۱,۰۰۰ ۲۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ست شن بازی تسما (A)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۶,۵۰۰ ۳۰۲,۷۰۰
۱ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۶,۴۰۰
۲ ماهه ۳۲۳,۵۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۳ ماهه ۳۳۷,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

حلقه تقویت مچ برند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۳,۲۰۰ ۳۲۱,۲۰۰
۱ ماهه ۳۲۷,۵۰۰ ۳۳۵,۸۰۰
۲ ماهه ۳۴۱,۷۰۰ ۳۵۰,۴۰۰
۳ ماهه ۳۵۶,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲۰ عدد

مک کوئین موشکی قدرتی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۵,۸۰۰ ۳۵۳,۷۰۰
۱ ماهه ۳۶۱,۵۰۰ ۳۶۹,۸۰۰
۲ ماهه ۳۷۷,۲۰۰ ۳۸۵,۹۰۰
۳ ماهه ۳۹۳,۰۰۰ ۴۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تفنگ آبپاش متوسط تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۵,۲۰۰ ۳۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳۸۱,۸۰۰ ۳۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳۹۸,۴۰۰ ۴۰۸,۰۰۰
۳ ماهه ۴۱۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

ست شن بازی تسما (B)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۵,۱۰۰ ۴۰۳,۹۰۰
۱ ماهه ۴۱۳,۰۰۰ ۴۲۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۰,۶۰۰
۳ ماهه ۴۴۹,۰۰۰ ۴۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تفنگ آبپاش بزرگ تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۴۰۰ ۴۵۴,۰۰۰
۱ ماهه ۴۶۴,۶۰۰ ۴۷۴,۷۰۰
۲ ماهه ۴۸۴,۸۰۰ ۴۹۵,۳۰۰
۳ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

ست سطل ساحلی همراه با ماشین تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۴۰۰ ۴۵۴,۰۰۰
۱ ماهه ۴۶۴,۶۰۰ ۴۷۴,۷۰۰
۲ ماهه ۴۸۴,۸۰۰ ۴۹۵,۳۰۰
۳ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ست لوازم آرایشی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۴,۰۰۰ ۴۶۴,۶۰۰
۱ ماهه ۴۷۴,۷۰۰ ۴۸۵,۷۰۰
۲ ماهه ۴۹۵,۳۰۰ ۵۰۶,۸۰۰
۳ ماهه ۵۱۶,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لیفتراک تسما ( آچاری )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۳,۷۰۰ ۴۷۴,۳۰۰
۱ ماهه ۴۸۴,۸۰۰ ۴۹۵,۸۰۰
۲ ماهه ۵۰۵,۹۰۰ ۵۱۷,۴۰۰
۳ ماهه ۵۲۷,۰۰۰ ۵۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

غلتک تسما ( آچاری )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۳,۷۰۰ ۴۷۴,۳۰۰
۱ ماهه ۴۸۴,۸۰۰ ۴۹۵,۸۰۰
۲ ماهه ۵۰۵,۹۰۰ ۵۱۷,۴۰۰
۳ ماهه ۵۲۷,۰۰۰ ۵۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بیل مکانیکی چنگکی تسما ( آچاری )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۳,۷۰۰ ۴۷۴,۳۰۰
۱ ماهه ۴۸۴,۸۰۰ ۴۹۵,۸۰۰
۲ ماهه ۵۰۵,۹۰۰ ۵۱۷,۴۰۰
۳ ماهه ۵۲۷,۰۰۰ ۵۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا