قیمت عمده محصولات آهو در پخش اسباب بازی برادران

طناب طرح شماره انداز آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۱,۵۰۰ ۳۱۸,۵۰۰
۱ ماهه ۳۲۵,۶۰۰ ۳۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۳۳۹,۸۰۰ ۳۴۷,۵۰۰
۳ ماهه ۳۵۴,۰۰۰ ۳۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲۵ عدد

چسبونک طرح دار آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۵,۹۰۰ ۳۲۲,۹۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۲۰۰ ۳۳۷,۶۰۰
۲ ماهه ۳۴۴,۶۰۰ ۳۵۲,۳۰۰
۳ ماهه ۳۵۹,۰۰۰ ۳۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۰ عدد

منچ و مارپله پارچه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۲,۰۰۰ ۳۲۹,۱۰۰
۱ ماهه ۳۳۶,۷۰۰ ۳۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳۵۱,۳۰۰ ۳۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳۶۶,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

طناب شماره انداز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۴,۵۰۰ ۳۹۳,۳۰۰
۱ ماهه ۴۰۲,۰۰۰ ۴۱۱,۲۰۰
۲ ماهه ۴۱۹,۵۰۰ ۴۲۹,۱۰۰
۳ ماهه ۴۳۷,۰۰۰ ۴۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲۵ عدد

کلت توپ پران کیفی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۰,۶۰۰ ۴۳۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۳۹,۷۰۰ ۴۴۹,۸۰۰
۲ ماهه ۴۵۸,۸۰۰ ۴۶۹,۴۰۰
۳ ماهه ۴۷۸,۰۰۰ ۴۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کلاش توپ پران سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۵,۵۰۰ ۴۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴۸۶,۶۰۰ ۴۹۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۰۷,۸۰۰ ۵۱۹,۳۰۰
۳ ماهه ۵۲۹,۰۰۰ ۵۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کلاش به پک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۶,۳۰۰ ۵۰۷,۷۰۰
۱ ماهه ۵۱۸,۸۰۰ ۵۳۰,۸۰۰
۲ ماهه ۵۴۱,۴۰۰ ۵۵۳,۹۰۰
۳ ماهه ۵۶۴,۰۰۰ ۵۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ماشین دو عددی ( عقب کش) آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۶,۲۰۰ ۵۳۷,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۰,۱۰۰ ۵۶۲,۱۰۰
۲ ماهه ۵۷۴,۰۰۰ ۵۸۶,۵۰۰
۳ ماهه ۵۹۸,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

تفنگ M۱۶ به پک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۰,۸۰۰ ۵۶۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۷۵,۹۰۰ ۵۸۸,۸۰۰
۲ ماهه ۶۰۰,۹۰۰ ۶۱۴,۴۰۰
۳ ماهه ۶۲۶,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ماشین های ۱۰ عددی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۴,۴۰۰ ۵۶۶,۷۰۰
۱ ماهه ۵۷۹,۶۰۰ ۵۹۲,۴۰۰
۲ ماهه ۶۰۴,۸۰۰ ۶۱۸,۲۰۰
۳ ماهه ۶۳۰,۰۰۰ ۶۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کلاش جرقه زن سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۶,۱۰۰ ۵۶۹,۳۰۰
۱ ماهه ۵۸۱,۴۰۰ ۵۹۵,۲۰۰
۲ ماهه ۶۰۶,۷۰۰ ۶۲۱,۱۰۰
۳ ماهه ۶۳۲,۰۰۰ ۶۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

هامر قدرتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۵,۲۰۰ ۶۸۰,۲۰۰
۱ ماهه ۶۹۵,۵۰۰ ۷۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۷۲۵,۷۰۰ ۷۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد
بالا