قیمت عمده محصولات ناری سپهر سپنتا در پخش اسباب بازی برادران

فرفره لاک پشتی ( سایز ۱ ) ( بسته ۱۲ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۸۰۰ ۱۱۳,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۵,۹۰۰ ۱۱۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۹۰۰ ۱۲۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فشفشه قلبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۲,۶۰۰ ۱۱۵,۲۰۰
۱ ماهه ۱۱۷,۷۰۰ ۱۲۰,۵۰۰
۲ ماهه ۱۲۲,۸۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۸,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

فرفره لاک پشتی ( سایز ۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۱,۷۰۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۱,۸۰۰ ۲۳۷,۳۰۰
۲ ماهه ۲۴۱,۹۰۰ ۲۴۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۵۲,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

آبشار ۳۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۳,۷۰۰ ۳۶۱,۶۰۰
۱ ماهه ۳۶۹,۸۰۰ ۳۷۸,۱۰۰
۲ ماهه ۳۸۵,۹۰۰ ۳۹۴,۵۰۰
۳ ماهه ۴۰۲,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۸ عدد

مشعل دستی ۳۰ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۰,۷۰۰ ۳۹۹,۵۰۰
۱ ماهه ۴۰۸,۴۰۰ ۴۱۷,۶۰۰
۲ ماهه ۴۲۶,۲۰۰ ۴۳۵,۸۰۰
۳ ماهه ۴۴۴,۰۰۰ ۴۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

فشفشه روی کیک ( سایز ۱ ) ( بسته ۵ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۵,۸۰۰ ۴۶۷,۲۰۰
۱ ماهه ۴۷۶,۵۰۰ ۴۸۸,۵۰۰
۲ ماهه ۴۹۷,۲۰۰ ۵۰۹,۷۰۰
۳ ماهه ۵۱۸,۰۰۰ ۵۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

فرفره ورجه ( بسته ۴ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۰,۴۰۰ ۴۹۱,۹۰۰
۱ ماهه ۵۰۲,۳۰۰ ۵۱۴,۲۰۰
۲ ماهه ۵۲۴,۱۰۰ ۵۳۶,۶۰۰
۳ ماهه ۵۴۶,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دود رنگی (دستی) ۵ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۲,۷۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۹,۳۰۰
۲ ماهه ۵۷۰,۲۰۰ ۵۸۳,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹۴,۰۰۰ ۶۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

فشفشه سرد مدادی ( بسته ۶ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۱۰۰
۲ ماهه ۵۹۶,۱۰۰ ۶۱۰,۵۰۰
۳ ماهه ۶۲۱,۰۰۰ ۶۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

آبشار مخروطی ( کله قندی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۹,۶۰۰ ۵۷۲,۸۰۰
۱ ماهه ۵۸۵,۱۰۰ ۵۹۸,۹۰۰
۲ ماهه ۶۱۰,۵۰۰ ۶۲۴,۹۰۰
۳ ماهه ۶۳۶,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

آبشار ۵۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۹,۶۰۰ ۵۷۲,۸۰۰
۱ ماهه ۵۸۵,۱۰۰ ۵۹۸,۹۰۰
۲ ماهه ۶۱۰,۵۰۰ ۶۲۴,۹۰۰
۳ ماهه ۶۳۶,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۵ عدد

فشفشه روی کیک ( سایز ۲ ) ( بسته ۵ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۶,۴۰۰ ۵۹۰,۴۰۰
۱ ماهه ۶۰۲,۶۰۰ ۶۱۷,۳۰۰
۲ ماهه ۶۲۸,۸۰۰ ۶۴۴,۱۰۰
۳ ماهه ۶۵۵,۰۰۰ ۶۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد
بالا