فروش عمده تولیدات کوئین در پخش اسباب بازی برادران

شن جادویی ۱.۵ کیلو (۶ قالب)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۲,۱۰۰ ۶۳۷,۱۰۰
۱ ماهه ۶۵۰,۴۰۰ ۶۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۶۷۸,۷۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
۳ ماهه ۷۰۷,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

شن جادویی ۱ کیلویی ( ۴ رنگ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۲,۷۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۹,۳۰۰
۲ ماهه ۵۷۰,۲۰۰ ۵۸۳,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹۴,۰۰۰ ۶۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

چیپس شوخی پرشی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۰,۵۰۰ ۴۶۰,۲۰۰
۱ ماهه ۴۷۱,۰۰۰ ۴۸۱,۱۰۰
۲ ماهه ۴۹۱,۵۰۰ ۵۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۵۱۲,۰۰۰ ۵۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۲,۴۰۰ ۴۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۴۴۱,۶۰۰ ۴۵۱,۷۰۰
۲ ماهه ۴۶۰,۸۰۰ ۴۷۱,۳۰۰
۳ ماهه ۴۸۰,۰۰۰ ۴۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷ عدد

ستاره دنباله دار استوانه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۹۰۰ ۳۷۵,۷۰۰
۱ ماهه ۳۸۳,۶۰۰ ۳۹۲,۸۰۰
۲ ماهه ۴۰۰,۳۰۰ ۴۰۹,۹۰۰
۳ ماهه ۴۱۷,۰۰۰ ۴۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

ستاره دنباله دار خرسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۹۰۰ ۳۷۵,۷۰۰
۱ ماهه ۳۸۳,۶۰۰ ۳۹۲,۸۰۰
۲ ماهه ۴۰۰,۳۰۰ ۴۰۹,۹۰۰
۳ ماهه ۴۱۷,۰۰۰ ۴۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

سس کچاپ شوخی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۲,۰۰۰ ۳۲۸,۲۰۰
۱ ماهه ۳۳۶,۷۰۰ ۳۴۳,۱۰۰
۲ ماهه ۳۵۱,۳۰۰ ۳۵۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳۶۶,۰۰۰ ۳۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

اسلایم آیس پک کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۰,۲۰۰ ۲۴۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۵۱,۱۰۰ ۲۵۱,۱۰۰
۲ ماهه ۲۶۲,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲۷۳,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

اسلایم سان شاین کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲۴۴,۷۰۰ ۲۴۴,۷۰۰
۲ ماهه ۲۵۵,۳۰۰ ۲۵۵,۳۰۰
۳ ماهه ۲۶۶,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

اسلایم ابروباد استوانه کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۹۰۰ ۲۰۵,۹۰۰
۱ ماهه ۲۱۵,۲۰۰ ۲۱۵,۲۰۰
۲ ماهه ۲۲۴,۶۰۰ ۲۲۴,۶۰۰
۳ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

اسلایم عسل کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۱,۸۰۰ ۱۹۱,۸۰۰
۱ ماهه ۲۰۰,۵۰۰ ۲۰۰,۵۰۰
۲ ماهه ۲۰۹,۲۰۰ ۲۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۲۱۸,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

اسلایم خرسی ۵۰۰ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۰۰۰ ۱۸۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹۱,۳۰۰ ۱۹۱,۳۰۰
۲ ماهه ۱۹۹,۶۰۰ ۱۹۹,۶۰۰
۳ ماهه ۲۰۸,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد
بالا