لیست قیمت محصولات تسما در پخش اسباب بازی برادران

ست بزرگ آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ ۱۸,۲۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹,۰۹۰,۰۰۰ ۱۹,۰۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ ۱۹,۹۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۷۵۰,۰۰۰ ۲۰,۷۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

میکسر بتن تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ ۱۵,۹۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ ۱۷,۳۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ست متوسط آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۰۲۰,۰۰۰ ۱۴,۰۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴,۶۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۲۹۰,۰۰۰ ۱۵,۲۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱۵,۹۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

بیل مکانیکی مگا تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۴۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۲۰,۰۰۰ ۱۴,۰۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر و لیفتراک تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ ۱۲,۳۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ۱۲,۹۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۴۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

میز ابزار کودک بزرگ تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر و لودر تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر وغلتک تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

جرثقیل تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹,۳۷۹,۰۰۰ ۹,۳۷۹,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۸۰۶,۰۰۰ ۹,۸۰۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۲۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ست کوچک آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۸۸۶,۰۰۰ ۸,۸۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۲۹۰,۰۰۰ ۹,۲۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۶۹۴,۰۰۰ ۹,۶۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ماشین آتش نشانی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۸۸۶,۰۰۰ ۸,۸۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۲۹۰,۰۰۰ ۹,۲۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۶۹۴,۰۰۰ ۹,۶۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

میز آرایشی صندلی دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۸۸۶,۰۰۰ ۸,۸۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۲۹۰,۰۰۰ ۹,۲۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۶۹۴,۰۰۰ ۹,۶۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد
بالا