لیست قیمت محصولات آهو در پخش اسباب بازی برادران

عروسک جعبه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱,۳۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۲,۰۰۰ ۱,۳۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ست پلیس کلاش و کلت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۳۵,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۸۶,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۸,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۳۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

عروسک جعبه ای ساده برند آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۴,۰۰۰ ۱,۱۸۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۴,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مجموعه پلیس ام ۱۶ ( مدل کماندو )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۶۹,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۱۷,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

تانک قدرتی سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۱۴,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ست کلاش پلیس جرقه زن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸۹,۱۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۹,۰۰۰ ۱,۱۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۴,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست پلیس آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۳,۶۰۰ ۹۵۴,۸۰۰
۱ ماهه ۹۷۶,۱۰۰ ۹۹۸,۲۰۰
۲ ماهه ۱,۰۱۸,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۱,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

هامر قدرتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۵,۲۰۰ ۶۸۰,۲۰۰
۱ ماهه ۶۹۵,۵۰۰ ۷۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۷۲۵,۷۰۰ ۷۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کلاش جرقه زن سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۶,۱۰۰ ۵۶۹,۳۰۰
۱ ماهه ۵۸۱,۴۰۰ ۵۹۵,۲۰۰
۲ ماهه ۶۰۶,۷۰۰ ۶۲۱,۱۰۰
۳ ماهه ۶۳۲,۰۰۰ ۶۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

ماشین های ۱۰ عددی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۴,۴۰۰ ۵۶۶,۷۰۰
۱ ماهه ۵۷۹,۶۰۰ ۵۹۲,۴۰۰
۲ ماهه ۶۰۴,۸۰۰ ۶۱۸,۲۰۰
۳ ماهه ۶۳۰,۰۰۰ ۶۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ M۱۶ به پک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۰,۸۰۰ ۵۶۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۷۵,۹۰۰ ۵۸۸,۸۰۰
۲ ماهه ۶۰۰,۹۰۰ ۶۱۴,۴۰۰
۳ ماهه ۶۲۶,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ماشین دو عددی ( عقب کش) آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۶,۲۰۰ ۵۳۷,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۰,۱۰۰ ۵۶۲,۱۰۰
۲ ماهه ۵۷۴,۰۰۰ ۵۸۶,۵۰۰
۳ ماهه ۵۹۸,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد
بالا