فروش عمده تولیدات ناری سپهر سپنتا در پخش اسباب بازی برادران

کهکشان ۲۵ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۸۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳,۸۴۰,۰۰۰ ۲۳,۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴,۸۳۰,۰۰۰ ۲۴,۸۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱.۵ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ ۱۸,۹۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ ۱۹,۸۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

کهکشان ۱۶ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ ۱۴,۹۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ ۱۵,۶۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۶,۲۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۸۷۰,۰۰۰ ۱۲,۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

کهکشان جعبه ۱۶ شوت ۱ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۶۹۴,۰۰۰ ۶,۸۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۹۹۸,۰۰۰ ۷,۱۶۴,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۳۰۲,۰۰۰ ۷,۴۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۶۰۷,۰۰۰ ۷,۷۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کهکشان ۹ شوت مثلثی ۱.۵ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۴۶۷,۰۰۰ ۶,۶۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۷۶۱,۰۰۰ ۶,۹۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۰۵۵,۰۰۰ ۷,۲۲۳,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۳۴۹,۰۰۰ ۷,۵۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

کهکشان ۷ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۱۲۳,۰۰۰ ۶,۲۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۴۰۲,۰۰۰ ۶,۵۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۶,۶۸۰,۰۰۰ ۶,۸۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۹۵۹,۰۰۰ ۷,۱۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

چلچله ۷ شوت ۷ رنگ ۱.۵ اینچی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۴,۲۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۴,۴۶۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۵۴۹,۰۰۰ ۴,۶۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۳۹,۰۰۰ ۴,۸۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

۱۶ شوت ترکیبی ( سوتی و کهکشان )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۹۷۳,۰۰۰ ۴,۰۶۸,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۱۴۶,۰۰۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۳۱۹,۰۰۰ ۴,۴۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کهکشان لانچر تک ۳ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۷۴۷,۰۰۰ ۳,۸۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۹۱۸,۰۰۰ ۴,۰۱۲,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۴,۱۸۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۲۵۹,۰۰۰ ۴,۳۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کهکشان ۹ شوت ۰.۸ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۷۴,۰۰۰ ۳,۷۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۸۴۱,۰۰۰ ۳,۹۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۰۰۸,۰۰۰ ۴,۱۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۱۷۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

کهکشان ۷ شوت ۱ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۸۴,۰۰۰ ۳,۳۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۴۳۳,۰۰۰ ۳,۵۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۵۸۲,۰۰۰ ۳,۶۶۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۷۳۲,۰۰۰ ۳,۸۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹ عدد
بالا