خرید عمده دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

یادداشت ۸۰ برگ بزرگ جلد طلقی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۱,۱۰۰ ۱۲۳,۹۰۰
۱ چک ۱۲۴,۴۰۰ ۱۲۷,۳۰۰
۳ چک ۱۲۷,۷۰۰ ۱۳۰,۶۰۰
۵ چک ۱۳۱,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ شطرنجی ( خانه درشت ) آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۴,۴۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
۱ چک ۲۰۹,۹۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۳ چک ۲۱۵,۴۰۰ ۲۲۰,۳۰۰
۵ چک ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر ۸۰ برگ سیمی شیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۹,۹۰۰ ۲۱۴,۶۰۰
۱ چک ۲۱۵,۶۰۰ ۲۲۰,۴۰۰
۳ چک ۲۲۱,۳۰۰ ۲۲۶,۲۰۰
۵ چک ۲۲۷,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب نقاشی پن تن آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۸,۸۰۰ ۲۰۳,۵۰۰
۱ چک ۲۰۴,۲۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
۳ چک ۲۰۹,۶۰۰ ۲۱۴,۵۰۰
۵ چک ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

دفتر ۴۰ برگ نقاشی زرین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۱,۷۰۰ ۱۰۴,۵۰۰
۱ چک ۱۰۴,۵۰۰ ۱۰۷,۳۰۰
۳ چک ۱۰۷,۲۰۰ ۱۱۰,۱۰۰
۵ چک ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

کارت آموزش اعداد ۰ تا ۲۰ کودک وآینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۵,۳۰۰ ۲۶۱,۷۰۰
۱ چک ۲۶۲,۲۰۰ ۲۶۸,۸۰۰
۳ چک ۲۶۹,۱۰۰ ۲۷۵,۹۰۰
۵ چک ۲۷۶,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

کارت آموزش الفبا کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۹,۱۰۰ ۳۲۷,۴۰۰
۱ چک ۳۲۷,۷۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۳ چک ۳۳۶,۳۰۰ ۳۴۵,۱۰۰
۵ چک ۳۴۵,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

دفتر ۸۰ برگ سیمی طلقی آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۷,۶۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
۱ چک ۲۹۵,۴۰۰ ۳۰۳,۰۰۰
۳ چک ۳۰۳,۲۰۰ ۳۱۱,۰۰۰
۵ چک ۳۱۱,۰۰۰ ۳۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

کارت آموزش اعداد ۰ تا ۱۰۰ کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۹۳,۳۰۰
۱ چک ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۸,۵۰۰
۳ چک ۱۹۸,۹۰۰ ۲۰۳,۷۰۰
۵ چک ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

دفتر ۱۰۰ برگ سیمی طلقی آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۰,۴۰۰
۱ چک ۳۴۱,۰۰۰ ۳۴۹,۶۰۰
۳ چک ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۸,۸۰۰
۵ چک ۳۵۹,۰۰۰ ۳۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

دفترچه یادداشت بزرگ طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۳۰۰ ۷۲,۱۰۰
۱ چک ۷۲,۲۰۰ ۷۴,۱۰۰
۳ چک ۷۴,۱۰۰ ۷۶,۰۰۰
۵ چک ۷۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ نقاشی جلد ایندر برد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۸,۸۰۰ ۲۰۳,۵۰۰
۱ چک ۲۰۴,۲۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
۳ چک ۲۰۹,۶۰۰ ۲۱۴,۵۰۰
۵ چک ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا