فروش عمده دومینو ، لگو ها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

لگو هیرو جعبه ای طلقی آتاتویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۲ عدد

لگو چمدانی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۶۱,۰۰۰ ۱,۹۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۱۱,۰۰۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۶۱,۰۰۰ ۲,۰۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۱۲,۰۰۰ ۲,۰۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

ساختنی های حرکتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۵۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۷۸,۰۰۰ ۲,۶۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۷۱۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۷۱۴,۰۰۰ ۲,۷۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

قلعه ساحلی متوسط درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۳,۲۰۰ ۶۷۸,۹۰۰
۱ ماهه ۶۸۱,۱۰۰ ۶۹۷,۳۰۰
۲ ماهه ۶۹۹,۰۰۰ ۷۱۵,۶۰۰
۳ ماهه ۷۱۷,۰۰۰ ۷۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

قلعه ساحلی بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۰۸,۳۰۰ ۹۳۱,۴۰۰
۱ ماهه ۹۳۲,۹۰۰ ۹۵۶,۶۰۰
۲ ماهه ۹۵۷,۴۰۰ ۹۸۱,۸۰۰
۳ ماهه ۹۸۲,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

ساختنی های ۵۰۴ تکه برفک های خلاق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۸۱,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۶۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۷۰۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۱,۷۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

لگو غول دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۳۰۰ ۲۰۲,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۷,۶۰۰ ۲۰۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بلوکه ساز ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۵,۲۰۰ ۸۵۶,۵۰۰
۱ ماهه ۸۵۷,۸۰۰ ۸۷۹,۷۰۰
۲ ماهه ۸۸۰,۴۰۰ ۹۰۲,۸۰۰
۳ ماهه ۹۰۳,۰۰۰ ۹۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو کیفی آجری بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۷۶,۰۰۰ ۵,۱۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۳۱۶,۰۰۰ ۵,۳۱۶,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۴۵۶,۰۰۰ ۵,۴۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۵۹۶,۰۰۰ ۵,۵۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

میله هزار سازه ۳۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۴,۹۰۰ ۶۷۱,۵۰۰
۱ ماهه ۶۷۲,۶۰۰ ۶۸۹,۷۰۰
۲ ماهه ۶۹۰,۳۰۰ ۷۰۷,۸۰۰
۳ ماهه ۷۰۸,۰۰۰ ۷۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو کیفی بزرگ پرشین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۸۳,۰۰۰ ۱,۹۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۳۴,۰۰۰ ۱,۹۸۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۳۶,۰۰۰ ۲,۰۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو کیفی کوچک پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۰۳,۰۰۰ ۱,۳۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۳۸,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۰۹,۰۰۰ ۱,۴۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا