فروش عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

خمیر بازی ۱۲ رنگ مقوا ۶۴۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۷,۳۰۰ ۴۳۸,۴۰۰
۱ ماهه ۴۳۸,۹۰۰ ۴۵۰,۳۰۰
۲ ماهه ۴۵۰,۴۰۰ ۴۶۲,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۲,۰۰۰ ۴۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

اسلایم یخی دو رنگ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۷۹,۸۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۱,۹۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

خمیر بازی ۸ رنگ وکیومی با ابزار آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۹,۴۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
۱ ماهه ۹۹۵,۶۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۴۸,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر پازل آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۳,۸۰۰ ۶۱۲,۳۰۰
۱ ماهه ۶۰۹,۹۰۰ ۶۲۸,۹۰۰
۲ ماهه ۶۲۵,۹۰۰ ۶۴۵,۴۰۰
۳ ماهه ۶۴۲,۰۰۰ ۶۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۰ رنگ به همراه DVD آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۹,۴۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
۱ ماهه ۹۹۵,۶۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۴۸,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر ۱۰ رنگ وکیومی با ابزار آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۳,۱۰۰ ۵۷۰,۷۰۰
۱ ماهه ۵۶۸,۱۰۰ ۵۸۶,۱۰۰
۲ ماهه ۵۸۳,۰۰۰ ۶۰۱,۵۰۰
۳ ماهه ۵۹۸,۰۰۰ ۶۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ وکیومی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۵,۲۰۰ ۴۷۹,۱۰۰
۱ ماهه ۴۷۷,۸۰۰ ۴۹۲,۱۰۰
۲ ماهه ۴۹۰,۴۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۰۳,۰۰۰ ۵۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۷ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۶,۰۰۰ ۲۵۳,۴۰۰
۱ ماهه ۲۵۲,۷۰۰ ۲۶۰,۳۰۰
۲ ماهه ۲۵۹,۳۰۰ ۲۶۷,۱۰۰
۳ ماهه ۲۶۶,۰۰۰ ۲۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر سطلی بزرگ لیا آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۵۳,۰۰۰ ۲,۰۱۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۰۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۵۹,۰۰۰ ۲,۱۲۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

خمیر بازی سطلی بزرگ کیا ( آریا )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۵۳,۰۰۰ ۲,۰۱۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۰۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۵۹,۰۰۰ ۲,۱۲۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

خمیر بازی ۱۰ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۳,۰۰۰ ۳۴۳,۱۰۰
۱ ماهه ۳۴۲,۰۰۰ ۳۵۲,۴۰۰
۲ ماهه ۳۵۱,۰۰۰ ۳۶۱,۷۰۰
۳ ماهه ۳۶۰,۰۰۰ ۳۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۶,۶۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۲,۷۰۰ ۲۴۰,۳۰۰
۲ ماهه ۲۳۸,۸۰۰ ۲۴۶,۶۰۰
۳ ماهه ۲۴۵,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا