شیپور متوسط استادیوم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸,۱۰۰ ۴۹,۰۰۰
۱ ماهه ۴۹,۴۰۰ ۵۰,۳۰۰
۲ ماهه ۵۰,۷۰۰ ۵۱,۶۰۰
۳ ماهه ۵۲,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

توپ هندوانه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۷,۳۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱۰,۲۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱۳,۱۰۰ ۱۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

توپ فوتبال بادی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۷,۳۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱۰,۲۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱۳,۱۰۰ ۱۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

توپ بادی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۹,۱۰۰ ۱۱۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۱۲,۱۰۰ ۱۱۴,۹۰۰
۲ ماهه ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۷,۹۰۰
۳ ماهه ۱۱۸,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

چسبونک پارسینا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۶,۳۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۶۰,۵۰۰ ۱۶۴,۳۰۰
۲ ماهه ۱۶۴,۷۰۰ ۱۶۸,۶۰۰
۳ ماهه ۱۶۹,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

توپ آپارتمانی ( پارچه مخملی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۶۰۰ ۱۸۲,۲۰۰
۱ ماهه ۱۸۲,۴۰۰ ۱۸۷,۱۰۰
۲ ماهه ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

چسبونک طرح دار آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۱,۶۰۰ ۲۵۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲۵۸,۴۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲۶۵,۲۰۰ ۲۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲۷۲,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۰ عدد

گوئینگ بال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۱,۹۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۶۰۰ ۳۳۹,۱۰۰
۲ ماهه ۳۳۹,۳۰۰ ۳۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳۴۸,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بولینگ زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۶,۶۰۰ ۳۹۵,۹۰۰
۱ ماهه ۳۹۷,۱۰۰ ۴۰۶,۶۰۰
۲ ماهه ۴۰۷,۵۰۰ ۴۱۷,۳۰۰
۳ ماهه ۴۱۸,۰۰۰ ۴۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

بیلیارد بن تن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۷,۳۰۰ ۴۸۹,۳۰۰
۱ ماهه ۴۹۰,۲۰۰ ۵۰۲,۵۰۰
۲ ماهه ۵۰۳,۱۰۰ ۵۱۵,۷۰۰
۳ ماهه ۵۱۶,۰۰۰ ۵۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

بسکتبال سلفونی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۷,۶۰۰ ۵۱۰,۶۰۰
۱ ماهه ۵۱۱,۱۰۰ ۵۲۴,۴۰۰
۲ ماهه ۵۲۴,۵۰۰ ۵۳۸,۲۰۰
۳ ماهه ۵۳۸,۰۰۰ ۵۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

توپ فانتزی بتا new sportball

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۸,۰۰۰ ۶۴۳,۸۰۰
۱ ماهه ۶۴۵,۰۰۰ ۶۶۱,۲۰۰
۲ ماهه ۶۶۲,۰۰۰ ۶۷۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۷۹,۰۰۰ ۶۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا