قیمت عمده دومینو ، لگو ها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

ستاره دنباله دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۶۰۰ ۱۸۲,۲۰۰
۱ ماهه ۱۸۲,۴۰۰ ۱۸۷,۱۰۰
۲ ماهه ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

لگو غول دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۳۰۰ ۲۰۲,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۷,۶۰۰ ۲۰۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ستاره دنباله دار خرسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۳۰۰ ۳۷۵,۵۰۰
۱ ماهه ۳۷۶,۲۰۰ ۳۸۵,۷۰۰
۲ ماهه ۳۸۶,۱۰۰ ۳۹۵,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹۶,۰۰۰ ۴۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ستاره دنباله دار استوانه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۳۰۰ ۳۷۵,۵۰۰
۱ ماهه ۳۷۶,۲۰۰ ۳۸۵,۷۰۰
۲ ماهه ۳۸۶,۱۰۰ ۳۹۵,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹۶,۰۰۰ ۴۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

لگو هیرو جعبه ای طلقی آتاتویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۲ عدد

دومینو ۱۵۰ دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۱,۲۰۰
۱ ماهه ۴۴۲,۷۰۰ ۴۵۳,۱۰۰
۲ ماهه ۴۵۴,۳۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
۳ ماهه ۴۶۶,۰۰۰ ۴۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو هزار کاره ۴۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۷,۱۰۰ ۴۷۸,۲۰۰
۱ ماهه ۴۷۹,۷۰۰ ۴۹۱,۱۰۰
۲ ماهه ۴۹۲,۳۰۰ ۵۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

لگو سطلی ۶۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۵,۲۰۰ ۵۲۸,۱۰۰
۱ ماهه ۵۲۹,۱۰۰ ۵۴۲,۴۰۰
۲ ماهه ۵۴۳,۰۰۰ ۵۵۶,۷۰۰
۳ ماهه ۵۵۷,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

سازه های کودک ۱۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۶,۸۰۰ ۵۷۰,۷۰۰
۱ ماهه ۵۷۱,۹۰۰ ۵۸۶,۱۰۰
۲ ماهه ۵۸۶,۹۰۰ ۶۰۱,۵۰۰
۳ ماهه ۶۰۲,۰۰۰ ۶۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

دومینو حرفه ای ۱۵۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۴,۹۰۰ ۶۷۱,۵۰۰
۱ ماهه ۶۷۲,۶۰۰ ۶۸۹,۷۰۰
۲ ماهه ۶۹۰,۳۰۰ ۷۰۷,۸۰۰
۳ ماهه ۷۰۸,۰۰۰ ۷۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

میله هزار سازه ۳۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۴,۹۰۰ ۶۷۱,۵۰۰
۱ ماهه ۶۷۲,۶۰۰ ۶۸۹,۷۰۰
۲ ماهه ۶۹۰,۳۰۰ ۷۰۷,۸۰۰
۳ ماهه ۷۰۸,۰۰۰ ۷۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قلعه ساحلی متوسط درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۳,۲۰۰ ۶۷۸,۹۰۰
۱ ماهه ۶۸۱,۱۰۰ ۶۹۷,۳۰۰
۲ ماهه ۶۹۹,۰۰۰ ۷۱۵,۶۰۰
۳ ماهه ۷۱۷,۰۰۰ ۷۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا