فروش عمده دومینو ، لگو ها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

ستاره دنباله دار

قیمت کارتنی ۱۲۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

لگو ۲۲ تکه

قیمت کارتنی ۱۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

لگو ۲۰۰۱ سطلی بریکس تویز ( کوشا بلوکز سابق )

قیمت کارتنی ۲۱۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ستاره دنباله دار خرسی

قیمت کارتنی ۲۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لگو سطلی ۳۲ تکه

قیمت کارتنی ۲۹۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ستاره دنباله دار استوانه

قیمت کارتنی ۳۱۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

لگو سطلی ۲۰۱۱ کوشا

قیمت کارتنی ۳۲۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

دومینو ۱۰۰ تکه دانیال

قیمت کارتنی ۳۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دومینو ۱۵۰ دانیال

قیمت کارتنی ۴۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو هزار کاره ۴۰ تکه دانیال

قیمت کارتنی ۴۵۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۸ عدد

میله هزار سازه ۲۰۰ تکه دانیال

قیمت کارتنی ۴۶۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو سطلی ۴۸ تکه

قیمت کارتنی ۴۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا