قیمت عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

مینی اسلایم کوئین

قیمت کارتنی ۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم پاستیلی پانی

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم میکس پانی

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کریستالی پانی

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم دونه برفی پانی

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کوه یخ پانی

قیمت کارتنی ۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم فلورسنت پانی

قیمت کارتنی ۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کهکشانی پانی

قیمت کارتنی ۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم ابروباد پانی

قیمت کارتنی ۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم میکس پوپک

قیمت کارتنی ۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

واتر اسلایم ابروبادکویین

قیمت کارتنی ۸۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم خامه ای آدامس کوئین

قیمت کارتنی ۸۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا