لیست قیمت اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

گیره پوشه ممتاز الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۳۷۰ ۶,۳۷۰
۱ ماهه ۶,۵۸۰ ۶,۵۸۰
۲ ماهه ۶,۷۹۰ ۶,۷۹۰
۳ ماهه ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰۰ عدد

سوزن توپ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۸۰۰ ۱۲,۷۰۰
۱ ماهه ۱۲,۲۰۰ ۱۳,۱۰۰
۲ ماهه ۱۲,۶۰۰ ۱۳,۵۰۰
۳ ماهه ۱۳,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰۰ عدد

مداد مشکی ادمیرال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۲۰۰ ۱۹,۱۰۰
۱ ماهه ۱۸,۸۰۰ ۱۹,۷۰۰
۲ ماهه ۱۹,۴۰۰ ۲۰,۳۰۰
۳ ماهه ۲۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

مداد مشکی آسیا بسته بندی ۱۲ تایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹,۱۰۰ ۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹,۷۰۰ ۲۰,۶۰۰
۲ ماهه ۲۰,۳۰۰ ۲۱,۳۰۰
۳ ماهه ۲۱,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

مداد قرمز ادمیرال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰,۹۰۰ ۲۰,۹۰۰
۱ ماهه ۲۱,۶۰۰ ۲۱,۶۰۰
۲ ماهه ۲۲,۳۰۰ ۲۲,۳۰۰
۳ ماهه ۲۳,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

گونیا طلقی ۶۰ درجه صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴,۵۰۰ ۲۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۵,۳۰۰ ۲۵,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶,۱۰۰ ۲۶,۱۰۰
۳ ماهه ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۱۶ عدد

نقاله طلقی صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴,۵۰۰ ۲۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۵,۳۰۰ ۲۵,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶,۱۰۰ ۲۶,۱۰۰
۳ ماهه ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۹۶ عدد

خودکار آبی اطلس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴,۵۰۰ ۲۵,۴۰۰
۱ ماهه ۲۵,۳۰۰ ۲۶,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶,۱۰۰ ۲۷,۱۰۰
۳ ماهه ۲۷,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

خودکار قرمز اطلس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴,۵۰۰ ۲۵,۴۰۰
۱ ماهه ۲۵,۳۰۰ ۲۶,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶,۱۰۰ ۲۷,۱۰۰
۳ ماهه ۲۷,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

خودکار مشکی اطلس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴,۵۰۰ ۲۵,۴۰۰
۱ ماهه ۲۵,۳۰۰ ۲۶,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶,۱۰۰ ۲۷,۱۰۰
۳ ماهه ۲۷,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

خودکار قرمز ۱ میل مدل G۱ الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶,۳۰۰ ۲۶,۳۰۰
۱ ماهه ۲۷,۲۰۰ ۲۷,۲۰۰
۲ ماهه ۲۸,۱۰۰ ۲۸,۱۰۰
۳ ماهه ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

خودکار آبی ۰.۷ مدل G۱ الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶,۳۰۰ ۲۷,۳۰۰
۱ ماهه ۲۷,۲۰۰ ۲۸,۲۰۰
۲ ماهه ۲۸,۱۰۰ ۲۹,۱۰۰
۳ ماهه ۲۹,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد
بالا