آزمایشگاه الکترونیک ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۵۴۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۲,۶۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۶۱۳,۰۰۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۷۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

جک و لوبیا سحر آمیز هوگر گیمز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۱۹,۰۰۰ ۲,۳۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۸۲,۰۰۰ ۲,۴۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۲,۵۰۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۲,۵۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

روپولی کلاسیک فکرآوران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۷۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۷۴,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۲۱,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۶۸,۰۰۰ ۱,۹۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

عموپولدار کلاسیک جعبه ای فکرآوران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۷۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۷۴,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۲۱,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۶۸,۰۰۰ ۱,۹۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

مونته سوری پروانه فکرآوران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۷۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۷۴,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۲۱,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۶۸,۰۰۰ ۱,۹۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلبه هوش دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۶۶۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۶۸,۰۰۰ ۱,۷۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۱۲,۰۰۰ ۱,۷۵۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۵۶,۰۰۰ ۱,۷۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

بزرگراه ۲ نفره هوگر گیمز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۲۶,۰۰۰ ۱,۵۶۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۶۷,۰۰۰ ۱,۶۰۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۰۸,۰۰۰ ۱,۶۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو چهارگوش ۹۰۰۸ کوشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۷۹,۰۰۰ ۱,۵۱۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۱۹,۰۰۰ ۱,۵۵۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۵۹,۰۰۰ ۱,۵۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مکعب هوش دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۷,۰۰۰ ۱,۴۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۰۴,۰۰۰ ۱,۴۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۴۱,۰۰۰ ۱,۴۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بازی make king ۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۶۳,۰۰۰ ۱,۲۹۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

پازل شهر حیوانات زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۵۸,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۸۶,۰۰۰ ۱,۱۱۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۱۴,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

اعصاب سنج سفیر کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۳,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۱,۱۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا