تفنگ رگباری Space Guns

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۴۴۰,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۷۷۰,۰۰۰ ۱۳,۰۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۱۱۰,۰۰۰ ۱۳,۴۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ ۱۳,۷۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تفنگ Blast Super Gun

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۵,۲۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۳۰۶,۰۰۰ ۵,۴۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۵,۵۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۵۸۶,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تفنگ crazy explosin

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۴,۹۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۹۷۶,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۲۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۲۳۸,۰۰۰ ۵,۳۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تفنگ Warrior X Hero

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۵۴,۰۰۰ ۴,۰۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۰۶۱,۰۰۰ ۴,۱۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۱۶۸,۰۰۰ ۴,۲۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴,۳۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ دو لول دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۵۱,۰۰۰ ۲,۸۲۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۲۶,۰۰۰ ۲,۸۹۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۰۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تفنگ تک لول دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۱۸,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۲,۴۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۴۳,۰۰۰ ۲,۵۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۰۶,۰۰۰ ۲,۵۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تفنگ blowgun

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۹۸,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۵۵,۰۰۰ ۲,۲۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۱۲,۰۰۰ ۲,۲۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۶۹,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

یوزی با کلت و جلیقه اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۲,۰۰۰ ۱,۷۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۶۸,۰۰۰ ۱,۸۱۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۶۲,۰۰۰ ۱,۹۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست کلت با جلیقه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۹۸,۰۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۴۱,۰۰۰ ۱,۶۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۸۴,۰۰۰ ۱,۷۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۲۸,۰۰۰ ۱,۷۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کلت با سیبل آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۵۱۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۰۱,۰۰۰ ۱,۶۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۴ عدد

تفنگ دراگون کاوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۳۸,۰۰۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱,۵۱۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۱۴,۰۰۰ ۱,۵۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کلاش طلایی ۲ کاره آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۴,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۳۲,۰۰۰ ۱,۴۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۵۰۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۰۸,۰۰۰ ۱,۵۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا