پاپیت گیم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۴۳,۰۰۰ ۱,۴۷۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۸۲,۰۰۰ ۱,۵۱۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۱,۰۰۰ ۱,۵۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۵۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

فیجت خامه ای شیشه شیر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۲,۷۰۰ ۲۷۰,۱۰۰
۱ ماهه ۲۶۹,۸۰۰ ۲۷۷,۴۰۰
۲ ماهه ۲۷۶,۹۰۰ ۲۸۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۸۴,۰۰۰ ۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

اسکویشی خانه معطر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۸,۵۰۰ ۳۹۸,۶۰۰
۱ ماهه ۳۹۹,۰۰۰ ۴۰۹,۴۰۰
۲ ماهه ۴۰۹,۵۰۰ ۴۲۰,۲۰۰
۳ ماهه ۴۲۰,۰۰۰ ۴۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

فیجت خامه ای سگ بول داگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۲,۹۰۰ ۳۹۲,۲۰۰
۱ ماهه ۳۹۳,۳۰۰ ۴۰۲,۸۰۰
۲ ماهه ۴۰۳,۶۰۰ ۴۱۳,۴۰۰
۳ ماهه ۴۱۴,۰۰۰ ۴۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۹۲ عدد

اسکویشی اسب شاخ دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۰,۷۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۳۷۰,۵۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۳۸۰,۲۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

فیجت یونی کرن سبددار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۴,۱۰۰ ۳۵۲,۴۰۰
۱ ماهه ۳۵۳,۴۰۰ ۳۶۱,۹۰۰
۲ ماهه ۳۶۲,۷۰۰ ۳۷۱,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷۲,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت خامه ای کفشدوزک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۱,۹۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۶۰۰ ۳۳۹,۱۰۰
۲ ماهه ۳۳۹,۳۰۰ ۳۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳۴۸,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت عنکبوت خامه ای پاستیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۱,۹۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۶۰۰ ۳۳۹,۱۰۰
۲ ماهه ۳۳۹,۳۰۰ ۳۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳۴۸,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۱,۹۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۶۰۰ ۳۳۹,۱۰۰
۲ ماهه ۳۳۹,۳۰۰ ۳۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳۴۸,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت سیب زمینی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۶,۳۰۰ ۳۲۴,۶۰۰
۱ ماهه ۳۲۴,۹۰۰ ۳۳۳,۴۰۰
۲ ماهه ۳۳۳,۴۰۰ ۳۴۲,۲۰۰
۳ ماهه ۳۴۲,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت دلفین شاخ دار خامه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۰,۸۰۰ ۳۱۸,۲۰۰
۱ ماهه ۳۱۹,۲۰۰ ۳۲۶,۸۰۰
۲ ماهه ۳۲۷,۶۰۰ ۳۳۵,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۶,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت پاندا خامه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۵,۲۰۰ ۳۱۲,۶۰۰
۱ ماهه ۳۱۳,۵۰۰ ۳۲۱,۱۰۰
۲ ماهه ۳۲۱,۷۰۰ ۳۲۹,۵۰۰
۳ ماهه ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا